Členské štáty pomáhajú MSP prekonať krízu

Pozadie:

Ekonomická kríza prudko zasiahla malé a stredné podniky (MSP) a tisíce vyhlásili bankrot. MSP neprístupných pôžičiek zo strany bánk, oneskorených platieb zo strany klientov a poklesu dopytu po tovaroch a službách.

Európska komisia odhaduje, že do konca roka bude insolventných dokopy 200 tisíc firiem.

Otázky:

Európske inštitúcie a národní lídri prijali niekoľko výnimočných opatrení na pomoc malým a stredným podnikom. Na sprístupnenie úverov Európska investičná banka na najbližšie tri roky uvoľnila 30 miliárd eur. Na zamedzenie omeškaných platieb Európska komisia reformovala Smernicu o oneskorených platbách. Napriek tomu podniky čelia značným finančným problémom a odhaduje sa, že plošne neboli vyplatené faktúry v hodnote 270 miliárd eur. Oveľa viac aktivít vyvíjajú jednotlivé členské štáty na národnej úrovni.

  • Francúzsko

Plán, ktorý francúzska vláda zverejnila v októbri 2008, zahrňuje 22-miliardovú podporu pre MSP. Na základe dohody vlády  s bankami 17 miliárd z tejto sumy malým podnikom distribuujú banky. Tie musia každý mesiac zverejňovať správu nakoľko spĺňajú svoje povinnosti.

Zvyšných 5 miliárd dostal štátny orgán poverený podporou inovatívnych podnikov a rozvoju MSP OSEO, ktorý bude garantovať financovanie zo strany bánk a kapitálových investorov. OSEO doteraz zaznamenal 5500 žiadostí o asistenciu a garantoval pôžičky v objeme 450 miliárd eur.

  • Veľká Británia

Súčasťou stimulačného plánu pre hospodárstvo boli najmä daňové úľavy v jednotlivých regiónoch. Vláda redukovala DPH zo 17,5 % na 15 %, aby podporili podnikateľskú aktivitu a spotrebiteľskú dôveru.

Okrem toho v rámci finančných garancií pre podniky uvoľnili sumu 1,3 miliardy libier na podporu bankových pôžičiek v hodnote tisíc až milión britských libier. Garanciu môžu použiť na podporu nových pôžičiek či refinancovanie existujúcich, pri ktorých sa zvýšilo riziko.

  • Taliansko

Talianska vláda v apríli schválila plán na navýšenie rozpočtu Fondo di Granzia (garančného fondu) z 500 tisíc eur na 1,5 milióna eur. Rozhodnutie je súčasťou balíka na pomoc firmám vyhnúť sa bankrotu. Lobistické skupiny zastupujúce MSP žiadali viac úverov, menej byrokracie a zlepšenie podnikateľského prostredia. Vláda v súčasnosti pracuje na zjednodušení pracovného trhu a podpore rekvalifikácie zamestnancov.

  • Írsko

Írski exportéri čelia niekoľkým výzvam, najmä pre výkyvy kurzov britskej libry a eura. Veľká Británia je pre írske MSP najdôležitejším exportným trhom a Íri majú čoraz väčšiu tendenciu nakupovať v Severnom Írsku, kde sú ceny nižšie aj pre zníženú DPH. 

Na pomoc MSP bol vytvorený 100-miliónový fond pre malých a stredných podnikateľov ( Enterprise Stabilisation Fund) určený pre „firmy s medzinárodným obchodom“.

Okrem toho vláda zriadila tzv. zlú banku, ktorej úlohou je absorbovať toxické aktíva z finančných inštitúcií, aby sa opäť uvoľnil úverový tok smerom do MSP.

  • Česká republika

Cieľom českej vlády je v prvom rade vylepšiť podnikateľské prostredie a nezameriava sa na určitý typ spoločností či priemyselný sektor. Vytvorila regulačné nástroje, ktoré podnikateľov zaväzujú k predplácaniu daní. Nárok na štátnu podporu majú podniky, ktoré do 1. júla nesužovali žiadne finančné problémy. Čerpať ju budú môcť v priebehu tohto a budúceho roka.

  • Rumunsko  

Rumunsko má trojročný makroekonomický plán na prekonanie krízy a plán na rekapitalizáciu štátnych bánk – CEC a EximBank. Podporu v nezamestnanosti predĺžili o tri mesiace. Tí, ktorí sú na nútenom obmedzenom pracovnom čase môžu tri mesiace dostávať 75 % svojho platu bez odvádzania dane.

Najväčšou prekážkou pre rumunské MSP je byrokracia. Podľa správy PricewaterhouseCoopers firmy trávia priemerne 202 hodín ročne pri administratívnych úkonoch spojených s odvodom daní. .

  • Slovensko

V rámci vládnych opatrení proti hospodárskej kríze sa vláda zaviazala k úplnému vykonávaniu akčného plánu pre iniciatívu SBA. Slovenské  protikrízové opatrenia zatiaľ žiaden špeciálny fond pre MSP nevytvárajú. Prístup k financiám majú zabezpečiť existujúce nástroje.

Zvýšenie základného imania Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) o asi 33 miliónov eur od začiatku roka 2009 malo vytvoriť priestor na financovanie programov pre malých a stredných podnikateľov. Popri tom sa do 31. marca malo pripraviť čerpanie úverovej linky Európskej investičnej banky v objeme 30-40 miliónov eur na rozvoj malého a stredného podnikania.

Do toho istého dátumu malo byť zvýšené základné imanie Eximbanky asi o 11,5 milióna eur. Slúžia na financovanie exportných úverov, opäť so zameraním na MSP.

V rámci Mikropôžičkového programu plánuje vláda podporiť asi 500-750 podnikateľov, na čo má byť v rokoch 2009-2010 vyčlenených zo štátneho rozpočtu 5 miliónov eur.

V ďalšom opatrení plánuje vláda urýchliť implementáciu iniciatívy Jeremie, určenej pre malých a stredných podnikateľov. Cieľom je prednostne využiť bankové záruky a mikropôžičkový program, implementované prostredníctvom spoločností s osobitným postavením (SPV).

Priestor pre vyššiu finančnú pomoc prinesie aj aktualizovaná schéma štátnej pomoci (de minimis) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vo vzťahu k dočasnému dvojročnému oslobodeniu nad rámec prahu de minimis v oblasti štátnej pomoci do výšky 500 000 eur.

Ďalšia skupina opatrení sa týka inovácií a zvyšovania konkurencieschopnosti. V protikrízovom pláne vláda konštatuje, že je potrebné podporiť inovácie a transfer technológií, najmä pre MSP, za účelom riešenia energetickej náročnosti, znižovania ekologických vplyvov a zvyšovania efektívnosti výroby. Vláda chce preto urýchlenie zaviesť program na podporu vzniku sietí a klastrov, program podpory aktivít k zapojeniu slovenských firiem do medzinárodných klastrov, vrátane využívania komunitárnych programov Komisie (napr. 7RP, CIP).

Aplikovaný výskum a inovácie majú byť podporované aj zo zdrojov Agentúry pre podpor výskumu a vývoja – v roku 2009 má ísť na ne minimálne 50% z jej rozpočtu. Dôraz sa tak presúva zo základného výskumu na aplikovaný.

V roku 2009 chce vláda podporiť sumou 26,6 milióna eur 20 projektov (firiem). Opatrenie má zvýšiť personálne kapacity vo firemnom výskume a vývoji, podniky získajú prostriedky za podmienky, že rozšíria pracovisko výskumu a vývoja, alebo vytvoria nové, je určené pre MSP, i veľké podniky.