COSME: Ďalších 25 miliárd eur pre malé a stredné podniky

Slávnostné podpísanie dohody sa uskutočnilo na pozvanie novovymenovaného komisára pre priemysel a podnikanie Ferdinanda Nelliho Ferociho.

Vďaka sume 2,3 miliardy eur vyčlenených na financovanie Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) počas nasledujúcich siedmich rokov (2014-2020) bude možné mobilizovať až 25 miliárd eur pomocou pákového efektu prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.

Dohoda vytvára predpoklady pre kapitálové a dlhové nástroje financovania MSP, čo by sa malo spustiť do konca roku 2014.

EIF uverejní na základe podpísanej dohody otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu, kde sa budú môcť prihlásiť oprávnené finančné inštitúcie (banky, záručné inštitúcie, fondy, atď.). Na základe hĺbkovej analýzy potom vyberie finančných sprostredkovateľov, ktorí môžu sprístupniť nové financovanie európskym MSP vo všetkých sektoroch.

Program COSME bude fungovať tak, že sa z neho budú financovať záruky pre banky, aby boli schopné poskytnúť viac úverov a pôžičiek kapitálu pre MSP. V dôsledku pákového efektu tak každé 1 euro z programu COSME na záruky môže priniesť na financovanie MSP z ďalších zdrojov sumu až do výšky 30 eur.

Očakáva sa, že úvery kryté zárukami financovanými z programu COSME dostane až 330.000 MSP, pričom celková výška zdrojov na účely pôžičiek môže dosiahnuť až 21 miliárd eur.

Na základe skúseností získaných pri Programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) z predošlého programovacieho obdobia, sa očakáva, že 90 % príjemcov budú podniky s 10 a menej zamestnancami, pričom priemerný zaručený úver bude dosahovať výšku približne 65.000 eur. Práve tento druh MSP má v súčasnosti najväčšie ťažkosti so získaním úveru.

Portál „Prístup k financiám EÚ“ (Access to EU finance) poskytuje aktuálne a kompletné informácie o tom ako MSP môžu získať viac ako 100 miliárd eur prostredníctvom rôznych európskych programov počas obdobia nasledujúcich siedmich rokov. Portál je prístupný vo všetkých jazykoch EÚ pre všetky členské a kandidujúce štáty.

Pozície

Ferdinando Nelli Feroci, komisár pre priemysel a podnikanie: „Program COSME čoskoro európskym malým a stredným podnikom umožní prístup k dodatočnému financovaniu v objeme 25 miliárd eur, a to vo forme záruk za úvery, ako aj vo forme kapitálu. Je to dôležitá odpoveď EÚ na problémy, ktorým dnes MSP čelia v otázke prístupu ku kapitálu. Podpis dohody ukazuje, že Komisia je zaviazaná pomôcť MSP v EÚ rozvíjať sa. Sú chrbtovou kosťou hospodárstva EÚ a sú zodpovedné za vytváranie 85 % nových pracovných miest.“

Pier Luigi Giliber, generálny riaditeľ EIF: „Prostredníctvom COSME bude Európsky investičný fond schopný podporiť oveľa viac MSP v Európe počas siedmych rokov. Staviame na predchádzajúcej skúsenosti z Programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktorý poskytoval na financovanie MSP približne 20 miliárd eur a pomohol vytvoriť viac ako 1 milión pracovných miest. Pomocou COSME chceme ďalej zlepšovať prístup k financovaniu MSP a prispieť k rastu a zamestnanosti v Európe.“

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.