CSR: Zopár dobrých nápadov

Pozadie:

Trhovisko riešení bolo skutočným trhom so stánkami 31 firiem, ktoré ponúkali pre inšpiráciu svoje vlastné dobré nápady v rámci V. medzinárodnej konferencie o zodpovednom podnikaní v Bratislave. Ich spoločným menovateľom bola ochrana životného prostredia, podpora komunít, etika podnikania a rovnosť príležitostí. Konferenciu organizuje pravidelne Nadácia Pontis a Business Leaders Forum.

Výber niekoľkých nápadov z Trhoviska riešení:

Nestlé Slovensko
Podpora zdravia a zdravého životného štýlu zamestnancov

Spoločnosť Nestlé prijala komplexný dobrovoľný program pre zamestnancov, zastrešený formou tzv. „wellness dní.“ Na projekte sa zúčastnilo 38% zamestnancov a mal niekoľko nosných bodov:

 • Praktické akcie a workshopy (relaxačné techniky, kurzy varenia…)
 • Šírenie informácií o výžive a zdraví – intranet, osvetové materiály, plagáty…,
 • Športové akcie (turnaje, voľné vstupenky, príspevky na šport…)
 • Zdravotné akcie (meranie ukazovateľov ako napr. BMI, WHR, tlak, percento telesného tuku, lekárske merania…)
 • Využitie fyzioterapeuta a odborníkov na výživu priamo na pracovisku (140 konzultácií pre zamestnancov)
 • Rozšírenie systému zamestnaneckých benefitov do oblasti zdravého životného štýlu
 • Vzdelávanie pre zamestnancov o výžive
 • Kvízy a súťaže s témou výživy a zdravého životného štýlu (189 účastníkov) 

Orange Slovensko
Deti a mobilné telefóny

Mobilné telefóny v rukách detí skrývajú riziká, o ktorých rodičia nemusia vedieť. Orange odštartoval informačnú kampaň „Mobilné telefóny a elektronické komunikácie: Čo by rodičia o nich mali vedieť,“ aby zvýšil povedomie verejnosti o možných rizikách a nebezpečenstvách, ktoré elektronická komunikácia pre deti prináša. Spoločnosť zároveň komunikovala rady, ako týmto úskaliam predchádzať.

Súčasťou kampane bola aj brožúrka pre deti, aby sa naučili bezpečnejšie používať svoj mobilný telefón. Tá bola distribuovaná na základné školy, psychologické poradne a je k dispozícii na web stránke spoločnosti Orange. Prieskum TNS AISA odhalil, že mobil má dnes 60% detí a viac ako 80% mládeže používa internet.

Tesco Stores
Plán zodpovedného susedstva

Na základe špeciálnych zákazníckych a zamestnaneckých prieskumov spoločnosť vybrala štyri kľúčové oblasti spoločenskej zodpovednosti pre rok 2007: starostlivosť o životné prostredie, podpora zdravého životného štýlu, pomoc neziskovému sektoru a snaha stať sa súčasťou lokálnej komunity. Na jednotlivých oddeleniach vznikli projektové tímy, ktoré vypracovali príslušné projekty:

 • Taška pre život – environmentálna alternatíva k igelitovým taškám
 • Interná kampaň vyzývajúca zamestnancov na šetrenie energií a životného prostredia
 • Prvý drevený Tesco obchod v Rajci
 • Externá kampaň na recyklovanie separovanie odpadu
 • Prvé zberné miesto na separovaný odpad pred Tesco Zlaté piesky
 • Nové zdravšie výrobky z radu Tesco
 • Tesco charita roku, vianočná zbierka…

VÚB banka
Zapojenie zamestnancov do pomoci komunite

Banka vytvorila grantový program Poklady môjho srdca. Zamestnanci môžu navrhnúť záchranu ľubovoľného objektu kultúrneho alebo prírodného dedičstva, ku ktorému majú obzvlášť blízky vzťah. Môže ísť o:

 • Rekonštrukciu drobných kultúrnych a prírodných pamiatok
 • Reštaurovanie drobných umeleckých objektov
 • Obnova turistického chodníka, parku…

Projekty zamestnanci predkladajú v spolupráci s neziskovým sektorom a samosprávami. Podobne môžu podávať vzdelávacie či charitatívne projekty.

Provident Financial
Podpísať môžeš, prečítať musíš!

Provident Financial si uvedomuje nízku informovanosť verejnosti o význame písomných zmlúv a tiež nedostatočnú schopnosť zamerať sa na dôležité časti záväzku a správne ich vyhodnotiť. Zákazníci často nevedia, k čomu sa svojim podpisom zaväzujú.

V Českej republike oslovili združenie spotrebiteľov a získali tiež podporu Českej advokátskej komory a ministerstva priemyslu. Výsledkom bola príručka „Vieme si požiačiavať?“ Obsahuje kľúčové pojmy a termíny,  s ktorými sa spotrebitelia stretávajú v zmluvách o pôžičkách. Nájdu v nej aj vysvetlenie rozdielu medzi úverom a pôžičkou. Komunikáciu podporila aj kampaň v médiách.