Definitívne voľný európsky trh

Pozadie:

Aj keď voľný pohyb tovarov je jedna zo štyroch základných slobôd voľného trhu EÚ a garantujú ho Zmluvy EÚ, protekcionizmus členských štátov nie je ničím výnimočný. Pod rôznymi zámienkami národných predpisov stále bránia vpustiť na svoj trh iné európske výrobky. Porušujú tak zlaté európske pravidlo – princíp vzájomného uznávania, čo si už vyžiadalo množstvo obchodných sporov na Európskom súdnom dvore. Nová legislatíva, ktorú prijal Európsky parlament, by mala tieto praktiky definitívne ukončiť.

Otázky:

“Po vstupe tejto legislatívy do platnosti už nebude môcť napríklad Belgicko požadovať, aby mali  bicykle vyrobené vo Fínsku povinne nainštalované ručné brzdy, ak majú byť predávané na belgickom trhu,” uviedol fínsky europoslanec Alexander Stubb. Vystihol tak najdôležitejšiu časť novej legislatívy, ktorá upravuje voľný pohyb tovarov v EÚ najmä v troch oblastiach:

  • posilnenie princípu vzájomného uznávania
  • zo bezpečnosť mimoeurópskych tovarov budú zodpovední ich dovozcovia v EÚ, nie zahraniční výrobcovia
  • jasnejšie pravidlá pre používanie značky CE

Vzájomné uznávanie tovarov

Vágne výhovorky na národné predpisy, ochranu zdravia, životného prostredia… už členské krajiny nebudú môcť tak ľahko využívať, aby ochránili domácich výrobcov pred konkurenciou výrobku z iného členského štátu. Nová legislatíva vyžaduje “čo najmenšie uplatňovanie špecifických národných predpisov , ktoré obmedzujú princíp vzájomného uznávania tovarov v EÚ.” 

Navyše, povinnosť dokázať, že výrobok skutočne ohrozuje práva spotrebiteľov alebo životné prostredie, prechádza na členský štát. Každé zamietnutie výrobku bude musieť detailne zdôvodniť.

Skutočnosť, že sa výrobcovia zbavia tejto administratívnej záťaže, by im mala ušetriť ročne 150 miliárd eúr. Alexander Stubb odhaduje, že európska ekonomika následne vzrastie o 1,8%.

Toto ustanovenie sa zameriava na tovary ako chlieb, cestoviny, nábytok, bicykle alebo vzácne kovy, na ktoré sa nevzťahuje európska harmonizácia (približne 25% produktov vyrábaných v EÚ).

Zodpovednosť dovozcov za bezpečnosť výrobkov

Mnohé výrobky dovážané z mimoeurópskych krajín nespĺňajú európske normy a sú často škodlivé pre spotrebiteľov. Vypátrať a potrestať ich výrobcov v zahraničí je však často nemožné. “Napríklad čínski výrobcovia škodlivých hračiek zatvoria továreň a zmiznú hneď, ako sa problém prevalí,” vysvetľuje situáciu spravodajkyňa Schaldemose. “V budúcnosti budú za takéto konanie niesť zodpovednosť dovozcovia v EÚ,” zdôraznila.

Jasnejšie používanie značky CE

CE bude jedinou značkou konformity výrobku s harmonizovanou legislatívou EÚ. EP jej dal lepšiu definíciu aj ochranu, pretože sa často používala aj na výrobky, ktoré nespĺňali príslušné právne predpisy.

Pozície:

Alexander Stub, fínsky poslanec EP, spravodajca: “Ak jeden výrobok uznáva krajina A, musí ho uznať aj krajina B. Členský štát nemá absolútne žiadne právo ani výsadu odmietnuť vpustiť výrobok na svoj domáci trh.” Dodáva však, že jedinou výnimkou sú opodstatnené hrozby o zdravie spotrebiteľov a životné prostredie.”

Toine Manders, holandský poslanec EP: “V budúcnosti budú zamietnutie prístupu na trh zdôvodňovať členské štáty. Táto zdĺhavá a drahá procedúra už nebude zaťažovať podnikateľov.”

Zita Pleštinská, slovenská poslankyňa EP za skupinu EPP-ED, uviedla, že ako tieňová spravodajkyňa orientovala svoje pozmeňovacie návrhy na zvýšenie zodpovednosti dovozcov, zníženie administratívnej záťaže pre malé a stredné podniky, a na zachovanie nového prístupu ako základného rámca pre uvádzanie produktov na trh. “Poukázala som aj na potrebu účinnejších informačných kampaní pre zvyšovanie spotrebiteľského povedomia a svoju pozornosť som zacielila predovšetkým na spotrebiteľa a nutnosť zabezpečiť jeho ochranu pred zdraviu nebezpečnými produktmi”, uviedla.