Dôvera spotrebiteľov EÚ: Slovensko na 7. mieste

Pozadie:

Spotrebiteľský barometer sa realizuje vo všetkých 27 členských krajinách Únie.
Z 27 štátov, ktoré v januári 2007 poskytli údaje o náladách spotrebiteľov, prevládala podľa indikátora spotrebiteľskej dôvery v 17 členských štátoch Európskej únie nedôvera nad dôverou. Slovensko sa ocitlo v tej optimistickejšej časti Únie spolu s ďalšími 3 novými členmi: Estónskom, Litvou a Českou republikou. Spotrebiteľsky najpesimistickejšou krajinou v Únii sa stalo Maďarsko.

Otázky:

  • Čo je „Index spotrebiteľskej dôvery“?

Je to súhrnný index, ktorý posudzuje súčasne viacero premenných:

súčasný vývoj hospodárskej situácie za posledný rok a odhad jej vývoja, názory obyvateľov na vývoj spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov  a v nadchádzajúcom období, aké ma obyvateľstvo očakávania vo vývoji nezamestnanosti. Ďalej skúma finančnú situáciu v domácnostiach (akú majú o nej respondenti mienku, ako ju odhadujú počas ďalšieho roka a ako ju vnímajú celkovo). Index pokrýva aj sporenie občanov, spotrebiteľské úmysly domácností, výhodnosť veľkých nákupov na Slovensku a v nadchádzajúcom období (stavebné úpravy bytu resp. domu, kúpa alebo stavba domu, chaty, chalupy, kúpa auta).

  • Vývoj spotrebiteľskej dôvery v členských štátoch EÚ

Údaje sa pohybovali v rozmedzí 71 bodov (v intervale od -52 do +19). Kladné výsledky boli v januári 2007 namerané vo Fínsku, Holandsku, Dánsku,  Švédsku,  Rakúsku,  Estónsku,  Slovensku,  Litve, Luxembursku,  Česku a hodnota -52 charakterizovala spotrebiteľskú atmosféru v Maďarsku.

V rebríčku krajín usporiadaných podľa klesajúceho indexu spotrebiteľskej dôvery Slovensko (po sezónnom očistení a zaokrúhlení +6) dosiahlo podobné umiestnenie ako minulý mesiac na 7. priečke, čo je doteraz najlepší výsledok.  Medzi štáty s najhoršou spotrebiteľskou atmosférou patrili v januári 2007 okrem Maďarska (-52)  i Grécko, Portugalsko a Cyprus (všetky tri zhodne po -31). Z nováčikov Bulharsko obsadilo 23. miesto a Rumunsko 21. miesto.

V Európskej únii ako celku  spotrebiteľská nedôvera ostala na úrovni minulého mesiaca (-6).

  • V čom sú Slováci optimistickí?

Optimizmus v SR sa zvýšil pri očakávaných úspora domácnosti, predpokladanom vývoji nezamestnanosti a ekonomike krajiny. Nálada spotrebiteľov bola začiatkom roka významne lepšia ako v októbri 2006 (o 11 bodov) a výrazne optimistickejšia ako pred rokom (o 21,6 bodu).

V januári 2007 dosiahlo okrem spomínaného súhrnného koeficienta 8 indikátorov z 15 sledovaných najpriaznivejšiu hodnotu v histórii prieskumov.

Zhoršenie bolo zaznamenané pri troch indikátoroch (perspektívy veľkých nákupov, úmysel stavať dom, chatu, chalupu a očakávaný vývoj finančnej situácie v domácnosti).

Na základe koeficientov konštatuje Štatistický úrad, ktorý správu zverejnil, že v porovnaní so stavom tak pred štvrťrokom, ako aj pred rokom sa pesimizmus spotrebiteľov výrazne zmiernil najmä pri makroukazovateľoch –  ekonomický vývoj krajiny, vývoj spotrebiteľských cien, predpokladaná nezamestnanosť.

K významnému zlepšeniu došlo  aj v okruhu hospodárenia domácností. 

Spotrebiteľská dôvera v EÚ-27 , január 2007

Indikátor spotrebiteľskej
dôvery

jún 2006 sep. 2006 dec. 2006 jan. 2007
Belgicko                                          -3          -2
-6 -2
Bulharsko                                              -34 -31 -31 -28
Česko  0  
+1 +2 +1
Dánsko                                               +16 +16 +17 +16
Nemecko                                      -5 -7 -2 -1
Estónsko                  +11 +11 +12 +12
Írsko                                  -5 +1
-2
-2
Grécko                                                 -31 -33
-28 -31
Španielsko                                             -14 -14 -10 -12
Francúzsko                           -15 -9 -11 -11
Taliansko                              -16 -14
-13 -16
Cyprus                                                  -39 -36 -27 -31
Lotyšsko                 -5 0 -6 -5
Litva                                     0 +2
+3 +5
Luxembursko                           -2 +2 +4 +9
Maďarsko                                            -41 -48
-51 -52
Malta                              -35 -29 -24 -19
Holandsko              +16 +17 +16 +19
Rakúsko                          +5
+8
+8 +13
Poľsko                             -15
-14
-7
-13
Portugalsko                             -36
-30 -29
-31
Rumunsko                              -22
-22
-20 -18
Slovinsko                                 -13 -13 -12
-10
Slovensko                                  -14 -6
+7 +6
Fínsko                             +18 +18 +18 +19
Švédsko                   
+12 +14 +18
+16
Veľká Británia                    -5 -7 -6 -7
Európska únia  spolu*                      -8 -7 -6 -6

 Zdroj: Štatistický úrad SR, február 2007

*  – ide o vážený priemer; váhami sú podiely členských štátov na konečnej spotrebe domácností EÚ