DPH: Výnimky narúšajú trh

 

  • Keďže Slovensko uplatňuje len jednu sadzbu DPH, aký je náš postoj k možnosti, aby niektoré krajiny uplatňovali nižšiu sadzbu? Nie je to z nášho pohľadu „neférová daňová konkurencia“?

Našim hlavným cieľom je podpora konkurencieschopnosti európskych podnikov, konkurencieschopnosti Európy. Tým sú určované aj slovenské postoje na daňovú politiku v EÚ. Pokiaľ ide o nepriame dane, keby každá krajina uplatňovala sadzby DPH – a najmä znížené sadzby – len podľa vlastného uváženia, viedlo by to k výrazným deformáciám vnútorného trhu.

  • Určovanie minimálnej hranice sadzby DPH a limitovanie možnosti uplatnenia zníženej sadzby sú určitou formou harmonizácie daňových politík v rámci Európskej únie. Je potrebné, aby sa táto harmonizácia robila? Aký je postoj Slovenska?

Rozličné prístupy narúšajú európsky vnútorný trh a tým aj konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Prejavuje sa to najmä v pohraničných oblastiach – ak by bola v maďarskom Komárom napríklad na reštauračné služby 5% DPH, a vedľa, v slovenskom Komárne 19%, slovenské podniky by boli znevýhodnené. Bola by to neférová konkurencia. My si myslíme, a potvrdzujú to aj odborné analýzy Európskej komisie, že zavádzanie rôznych výnimiek a znížených sadzieb DPH na niektoré tovary a služby je v konečnom dôsledku zlé riešenie, lebo deformuje trhové prostredie, so všetkými negatívnymi dopadmi na spotrebiteľa. Nakoľko však nie je reálna možnosť, že by boli znížené sadzby DPH v EÚ úplne zrušené, presadzujeme aspoň ich maximálne obmedzenie a transparentnosť pravidiel.

  • Nedá sa očakávať, že podobné dôvody povedú k postupnej harmonizácii politík aj v oblasti priamych daní?

Pri priamych daniach je náš postoj opačný. Daňová konkurencia je pozitívna, zvyšuje konkurencieschopnosť firiem a tým celej EÚ. Harmonizácia by viedla k jej poklesu. Pokiaľ ide o návrhy na zavedenie spoločného základu priamych daní v EÚ, Slovensko by s nimi teoreticky nemalo vážny problém, ak by sa to dialo na základe jednoduchého, transparentného princípu, neumožňujúceho uplatňovanie rôznych výnimiek, a ak by bol základ dostatočne široký. Takáto upráva by mohla prispieť k zvýšeniu európskej konkurencieschopnosti. Aj na základe našich skúseností s nepriamymi daňami však vieme, že je nereálne očakávať transparentný a jednoduchý systém uplatňovania jednotného daňového základu v celej EÚ. Každá krajina sa bude snažiť vniesť do neho vlastné záujmy, výnimky, čo povedie k zložitosti a netransparentnosti.

  • Navrhne Slovensko taký jednoduchý a transparentný systém, alebo bude v tejto oblasti radšej čakať na aktivitu iných členských krajín?

Ako som už povedal, neveríme, že by sa v rokovaniach podarilo dospieť k jednoduchému a transparentnému systému, ktorý by pomohol zvýšiť konkurencieschopnosť európskych firiem. Preto nebudeme v tejto oblasti prichádzať so žiadnym návrhom.