Drobní podnikatelia môžu čerpať 10 mil. eur na podporu zamestnanosti

Podnikatelia registrovaní na Slovensku, ktorí spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podnikateľa a živnostníci, môžu reagovať na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (kód DOP2009-SIP004). Cieľom výzvy je podpora projektov zameraných na zvýšenie zamestnanosti (tvorbou, udržaním a rozvojom pracovných miest) a ďalšieho rozvoja mikro, malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu.

Do oprávnených aktivít patrí:

  • tvorba nových pracovných miest,
  • vyškolenie zamestnancov,
  • SZČO v nadväznosti na potreby pracovného miesta a
  • poradenské a podporné služby v oblasti predmetu činnosti s cieľom udržania pracovných miest.

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci tejto výzvy sú:

  • zamestnanci žiadateľa pracujúci na pracovnú zmluvu,
  • zamestnanci, ktorí budú prijatí na novovytvorené miesta,
  • mikro, malí a strední podnikatelia využívajúci poradenské služby.

Úspešným projektom rozdelia prostriedky v celkovom objeme 10 mil. eur zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR. Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (NFP) vo forme refundácie alebo systémom zálohových platieb.

  • Minimálna výška pomoci jednému prijímateľovi je 5 tisíc eur.
  • Maximálna výška pomoci zo zdrojov ESF u jedného prijímateľa nesmie prekročiť sumu 200 tisíc eur na projekt.
  • Zároveň maximálna výška akejkoľvek pomoci de minimis poskytnutej prijímateľovi vrátane tejto pomoci de minimis nesmie presiahnuť súhrnne v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov.

Výzvu včera (15. júna 2009) vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako riadiaci orgán pre OP ZaSI, v gescii Sociálnej implementačnej agentúry, ktorá je sprostredkovateľským orgánom.  Prijímanie žiadostí sa končí 24. augusta 2009.

Adresa doručenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
Sociálna implementačná agentúra, Špitálska 6 , 816 43 Bratislava.

Viac informácii a dokumentáciu k výzve nájdete na stránke SIA.