EIB požičia Slovensku na lesnícke projekty

Európska investičná banka (EIB) poskytne Slovensku prvý úver v oblasti lesného hospodárstva. Suma 120 miliónov eur poputuje na financovanie projektov, ktoré budú prispievať k zalesňovaniu, lepšej ochrane a obhospodarovaniu lesov a k zvýšeniu kvality poľnohospodárskej infraštruktúry na slovenskom vidieku. 

„Som veľmi rád, že z finančných prostriedkov EIB sa po prvýkrát budú financovať lesnícke projekty na Slovensku – v krajine, kde lesy zaberajúce 40 % územia zohrávajú dôležitú úlohu,“ uviedol v pondelok 3. marca viceprezident EIB László Baranyay. „Projekt bude ekologicky prínosný z hľadiska zlepšovania zdravia lesného ekosystému, zvýšenia sekvestrácie CO2 a výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Projekt takisto vytvorí v krajine nové pracovné miesta.“

Úver sa použije na projekty v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2007 – 2013 a z pohľadu štátnych financií umožňuje získať nízko úročené zdroje s dlhšou dobou splatnosti. Tento úver bude možné čerpať do novembra 2015.

„Teší ma, že sme pre EIB spoľahlivým partnerom, o čom svedčia aj nízke úrokové sadzby, ale aj fakt, že pri čerpaní prostriedkov nemusíme platiť žiadne poplatky,“ uviedol minister Peter Kažimír po podpise dohody. Z týchto dôvodov je podľa ministerstva financií možné očakávať aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Od roku 1993 poskytla Európska investičná banka Slovensku úvery v sume približne 4 miliardy eur. Medzi najväčšie projekty spolufinancované bankou patrí výstavba mostu Apollo cez rieku Dunaj v Bratislave, výstavba nových častí diaľnic a rýchlostných ciest ako aj modernizácia malých častí existujúcich ciest, výstavba a modernizácia železničných tratí a sietí. Prostredníctvom EIB sa napríklad len v roku 2012 do slovenského hospodárstva investovala suma 301 miliónov eur.

Rozvoj lesov a poľnohospodárstva, ochrana vody

Predkladateľom žiadosti o úver v oblasti lesníctva a životného prostredia bolo ešte v roku 2012 ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Konečnými príjemcami pomoci budú verejné a súkromné subjekty vrátane malých a stredných podnikov, čím sa podporí hospodársky rast a zamestnanosť vo vidieckych častiach Slovenska a taktiež sa posilní rozvoj agroturistiky.

Pôžička je určená na obnovu, lepšie obhospodarovanie a ochranu viac ako 50 000 hektárov lesov, ktoré boli zničené v dôsledku dažďov, škodcov a požiarov, vrátane obnovy a rekonštrukcie 280 km lesných prístupových ciest, ktoré umožnia ochranu a obhospodarovanie lesov.

Najmenej 2 000 poľnohospodárskych podnikov si prostredníctvom projektu zlepší svoju environmentálnu výkonnosť, a to tak, že obmedzia znečisťovanie povrchových a podzemných vôd hospodárskymi zvieratami a zvýšia výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, najmä z bioplynu a biomasy. K menšiemu znečisťovaniu vody spôsobenému chovom hospodárskych zvierat a lepšiemu riadeniu vodných zdrojov má prispieť predovšetkým lepšia správa živín v hnojivách.

SR tak bude plniť smernicu EÚ o dusičnanoch (91/676/EHS). Slovensko je druhou krajinou v poradí, kde sa v poslednej dekáde zaznamenal najvýraznejší nárast dusíkatých hnojív.

Taktiež sa má pokročiť v napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich z rámcovej smernice o vode (2000/60/ES), a to najmä prostredníctvom znižovania znečistenia dusičnanmi a fosfátmi pochádzajúceho z poľnohospodárskych aktivít.