EK: Agropolitiku možno reformovať tromi spôsobmi

wordpress.com

Diskusie o budúcnosti agropolitiky, ktoré v priebehu tohto roka iniciovala exekutíva sa sústredili na tri základné ciele – životaschopnú výrobu potravín, udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy a udržiavanie územnej rovnováhy a diverzity vidieckych oblastí. Reforma sa zameriava na zvýšenie dynamiky, konkurencieschopnosti a účinnosti európskeho poľnohospodárskeho sektora pri napĺňaní vízie obsiahnutej v stratégii Európa 2020.

Oznámenie „Spoločná poľnohospodárska politika do roku 2020 – zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území uvádza tri možnosti smerovania SPP:

  • odstránenie najpálčivejších nedostatkov SPP pomocou postupných zmien;
  • dosiahnutie ekologickejšej, spravodlivejšej, efektívnejšej a účinnejšej SPP;
  • a odklon od podpory príjmov a trhových opatrení a sústredenie sa na ciele súvisiace s životným prostredím a zmenou klímy.

Pri všetkých troch však Komisia počíta so zachovaním súčasného systému 2 pilierov (1. pilier sa vzťahuje na priame platby a trhové opatrenia a 2. pilier na viacročné opatrenia zamerané na rozvoj vidieka). Exekutíva však zdôraznila, že budúci systém priamych platieb nemôže vychádzať z historického princípu.

Ten viedol k tomu, že kým napríklad rakúsky farmár dostane na hektár pôdy podporu 300 eur, slovenský okolo 148 eur. „Súčasný systém má rôzne pravidlá pre EÚ-15 a EÚ-12, v čom nemôžeme po roku 2013 pokračovať,“ zdôraznil dnes komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş. Zároveň poukázal na to, aké je dôležité, aby SPP bola „zelenšia, spravodlivejšia, efektívnejšia a účinnejšia“.

Exekutíva zdôrazňuje potrebu vytvorenia systému podpory, ktorý by bol založený na spravodlivých a objektívnych kritériách a viac zameraný na aktívnych poľnohospodárov. V rámci troch možností dokonca navrhuje aj postupné zastavenie priamych platieb v súčasnej podobe. Nahradiť by ich mohli obmedzené platby za environmentálny verejný tovar a dodatočné platby za špecifické prírodné obmedzenia.

V prípade trhových opatrení či už v podobe verejných intervencií či súkromného skladovania Komisia vidí priestor pre zefektívňovanie a zavedenie nových prvkov na zlepšenie fungovania potravinového reťazca.

Pokiaľ ide o politiku rozvoja vidieka, treba ju viac integrovať s politikami súvisiacimi so životnými prostredím, zmenou klímy a inováciami. „Pozornosť sa upriamuje na význam priameho predaja a miestnych trhov, ako aj špecifických potrieb mladých poľnohospodárov a nových účastníkov trhu,“ informuje exekutíva, ktorá predpokladá, že formálne návrhy právnych predpisov predloží v polovici roku 2011.