EK bude spolufinancovať projekt na rozvoj trhu služieb

Sektor služieb je hnacím motorom rastu a podieľa sa na tvorbe 70 % HDP Európskej únie. V posledných rokoch v ňom vzniklo 95 % pracovných miest. Vnútorný trh služieb v Európskej únii však ešte nedosiahol svoj plný potenciál a poskytovatelia sa sťažujú na správne a byrokratické prekážky, keď sa chcú usadiť v iných krajinách či obchodovať cez hranice.  

Smernica EÚ o službách členské štáty zaväzuje, že do konca roka 2009 musia vytvoriť jednotné miesta kontaktu, kde poskytovatelia služieb získajú všetky informácie a môžu vyplniť všetky potrebné formuláre. Napríklad slovenský záujemca o poskytovanie služieb tak bude môcť on-line vybaviť všetky nevyhnutné formality na otvorenie kaviarne v Holandsku.

Na pilotnom projekte  „Simple Procedures Online for Cross-border Services“ (jednoduché on-line postupy pre cezhraničné služby, SPOCS) sa podieľa sedem členských krajín – Francúzsko, Grécko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Taliansko. Zamerajú sa na vývoj nových technických riešení, ktoré povedú k zvýšeniu kvality elektronických cezhraničných služieb poskytovaných verejnými správami.

Pilotný projekt má zároveň zosúladiť rôzne prístupy uplatňované v krajinách EÚ pri napĺňaní záväzkov plynúcich zo smernice o službách. Okrem toho podporí používanie elektronických služieb a vypracovanie jednotných požiadaviek, stanoví spoločné štandardy na bezpečné transakcie v EÚ a vytvorí postupy priaznivé pre užívateľov.

„Investície do najmodernejších informačných technológií sú tým pravým nástrojom, ktorým sa podporí spolupráca medzi verejnými správami a zjednoduší podnikom prístup na trhy v ostatných členských štátoch,“ uviedla komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „Poskytovanie služieb on-line a bez byrokratických prekážok umožní európskym podnikom expandovať na nové trhy, čím sa podporí obchod v rámci EÚ. Výsledkom bude výraznejší rast a viac pracovných príležitostí na jednotnom trhu.“