EK pokutuje českých energetikov sumou 2,5 milióna eur

zdroj: flickr, autor: Public Domain Photos

Spoločnosti Energetický a průmyslový holding (EPH) a a EP Investment Advisors (predtým J&T Investment Advisors) bránili inšpektorom Európskej komisie v protimonopolnom vyšetrovaní počas ich kontroly v priestoroch spoločností v dňoch 24.-26. novembra 2009. Pokutu vo výške 2,5 milióna eur uložil Brusel za dva zistené incidenty.

Firmy nezablokovali jeden účet elektronickej pošty a presmerovali prichádzajúce emaily, čím porušili svoje povinnosti spolupracovať s úradníkmi počas daných kontrol a predložiť im všetky dokumenty relevantné pre vyšetrovanie.

Joaquín Almunia, podpredseda Komisie zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže, uviedol: „Informácie o spoločnostiach sú v súčasnosti uložené predovšetkým v IT prostredí, ako sú emailové systémy, a môžu sa rýchlo pozmeniť alebo vymazať. Toto rozhodnutie je jasným signálom pre všetky spoločnosti, že Komisia nebude tolerovať kroky, ktorými by spoločnosti mohli poškodiť integritu a efektivitu ich vyšetrovania tým, že v priebehu kontrol zmanipulujú informácie, ktoré sa ich týkajú.“

Podľa EPH je stanovená sankcia neadekvátna a uvažuje, že po preštudovaní materiálov, sa bude brániť pred Všeobecným súdom EÚ.

Machinácie s emailami

Počas razie majú inšpektori právomoc skúmať a kopírovať dokumenty, ktoré súvisia s podnikaním, bez ohľadu na nosič, na ktorom sa uchovávajú. Štandardne si zaistia prístup k všetkej dokumentácii, aby zabránili zničeniu elektronických súborov, čo znamená aj zablokovanie prístupu pre identifikované kľúčové osoby.  

V prvý deň kontroly, požiadali inšpektori EK o zablokovanie zablokovanie účtov elektronickej pošty niektorým osobám. Zablokované mali zostať až do ďalšieho oznámenia. Zablokovanie prebehlo formou stanovenia nového hesla, ktoré poznali len kontrolóri Komisie. Ide o štandardný postup na začiatku kontroly s cieľom zaistiť, aby mali výlučný prístup k obsahu účtov a zabránilo sa zmenám v dobe preverovania. Nasledujúci deň ale inšpektori zistili, že dané heslo bolo v prípade jedného účtu elektronickej pošty v prvý deň zmenené za účelom umožniť vlastníkovi prístup.

Tretí deň kontroly na mieste navyše inšpektori zistili, že jeden zo zamestnancov požiadal v predchádzajúce deň IT oddelenie, aby všetky emaily, ktoré prídu do určitých zablokovaných účtov, z nich presmerovalo do počítačového serveru.

Dotknutá spoločnosť pripustila, že k presmerovaniu došlo najmenej v prípade jedného emailového účtu. V dôsledku toho sa prichádzajúce emaily neobjavili v danom priečinku, inšpektori ich nemohli preveriť a mohla sa ohroziť integrita dodaných informácií.

Inšpektori zaklopali aj u iných

EK začala vyšetrovacie konanie v súvislosti s marením kontroly len voči dvom uvedeným spoločnostiam, ktoré pôsobia v odvetviach elektrickej energie a lignitu v Českej republike v máji 2010.

Podobné razie ale zároveň prebehli aj v centrále ČEZ a jej dcérskej firmy Severočeské doly. Komisia sa totiž domnieva, že činnosť ČEZu uskutočňovaná jednostranne alebo spoločne s ďalšími účastníkmi trhu mohla viesť k narušeniu veľkoobchodného trhu s elektrickou energiou v ČR a posilneniu dominancie ČEZu na tomto trhu.

Počas kontroly majú inšpektori právomoc skúmať a kopírovať dokumenty, ktoré súvisia s podnikaním, bez ohľadu na nosič, na ktorom sa uchovávajú. Štandardne si zaistia prístup k všetkej dokumentácii, aby zabránili zničeniu elektronických súborov. To potvrdil aj Všeobecný súd EÚ v decembri 2010, keď zamietol odvolanie nemeckej energetickej spoločnosti E.ON voči pokute vo výške 38 miliónov eur, ktorú mu EK udelila v roku 2008 za porušenie pečate počas kontroly.

Ak firma úmyselne alebo z nedbalosti predložila požadované účtovné knihy alebo iné obchodné záznamy v neúplnej forme alebo sa odmietla podriadiť kontrole, Európska komisia ju môže pokutovať až do výšky 1 % celkového obratu spoločnosti.

Dnešné udelenie pokuty sa však týka iba správania spoločností EP Investment Advisors a Energetický a průmyslový holding počas inšpekcie v priestoroch firiem v novembri 2009 a nemá vplyv na prebiehajúce vyšetrovanie antimonopolných pravidiel v odvetví českej elektroenergetiky.

Pozície

Energetický a průmyslový holding potvrdil, že ho EK informovala o udelení pokuty. V stanovisku vysvetlili, že v prvom prípade pracovník nebol informovaný o blokovaní elektronickej komunikácie a šlo o nedbalosť. Pri druhom incidente iný zamestnanec po diskusii s inšpektorom o rozsahu sprístupnenia svojej korešpondencie mal nechať ukladať všetku prichádzajúcu poštu na server a nie do svojho počítača.

„EPH od začiatku pripúšťala, že na priebehu kontroly sa prejavila určitá neskúsenosť s touto oblasťou európskeho práva a neznalosť postupu komisárov pri tomto typu vyšetrovania. Svoju rolu hralo i to, že vzhľadom na svoju vtedajšiu veľkosť firma ani nepredpokladala, že by sa mohla stať predmetom takéhoto dohľadu,“ uviedol predseda predstavenstva EPH Daniel Křetínský.

Spoločnosť berie do úvahy, že rozhodnutie EK je vyslaním signálu pre ostatných, ale „pociťuje sklamanie“, že neprihliadla k „špecifickým okolnostiam. Ak by sa tak stalo, musela by byť buď vymeraná nižšia pokuta alebo by sa tento prípad bol odložil“, uviedli.

„Sme si vedomí, že z hľadiska absolútnej výšky patrí stanovená finančná sankcia k tým menej závažným. Napriek tomu zastávame stanovisko, že sankcia bola neadekvátna,“ dodal Křetínský. EPH zvažuje, že po preštudovaní zdôvodnenia rozhodnutia Komisie, bude svoje stanovisko brániť pre Súdnym dvorom EÚ.