EK: Slovensko stále obmedzuje Protimonopolný úrad

Slovensko dostalo už druhú výzvu k tomu, aby sa podriadila európskemu právu o hospodárskej súťaži. Európska komisia na nezrovnalosti prvýkrát upozornila 6. júna 2008, kedy Slovensku zaslala výhradu voči § 2 ods. 6 slovenského zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý podľa nej obmedzuje možnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky účinne uplatňovať články 81 a 82 Zmluvy o ES v prípadoch protisúťažného správania, ktoré patrí do pôsobnosti regulačného orgánu, napríklad Telekomunikačného úradu SR. Článok 81 sa týka zákazu kartelov a ďalších obmedzujúcich podnikateľských postupov a článok 82 zákazu zneužívania dominantného postavenia na trhu.

Sporný zákon takto vylučuje možnosť uplatniť  zákon o ochrane hospodárskej súťaže na protiprávne konanie v oblasti elektronickej komunikácie, v energetike a v poštovom sektore. Právo EÚ však vyžaduje paralelné uplatňovanie predpisov na ochranu hospodárskej súťaže a regulačných smerníc.

Komisia však dnes (2. februára 2009) Slovensko upozornila opäť – vo forme odôvodneného stanoviska. Ide o druhý krok v trojstupňovom právnom konaní. Pokiaľ žiadosti Komisie slovenskí zákonodarcovia do dvoch mesiacov nevyhovejú, Komisia sa môže obrátiť na Európsky súdny dvor.

„Je potrebné, aby Slovensko urýchlene upravilo svoju legislatívu a umožnilo Protimonopolnému úradu uplatňovať predpisy EÚ týkajúce sa hospodárskej súťaže bez obmedzení. Zabezpečiť vnútroštátnym orgánom hospodárskej súťaže dostatočné právomoci na uplatňovanie predpisov EÚ týkajúcich sa hospodárskej súťaže bola dôležitá súčasť našej reformy v oblasti boja proti monopolom a je nesmierne dôležité, aby sa týmto orgánom umožnilo robiť si svoju prácu,“ okomentovala komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová.