EĽS-ED k právnym otázkam EÚ

Krátka správa

Klaus-Heiner Lehne, nemecký europoslanec za stranu EPP-ED uviedol, že jednou z najvyšších priorít jeho strany je vytváranie vhodného podnikateľského prostredia, ktoré zlepší situáciu európskych obchodných spoločností. Regulačný rámec EÚ pre obchodné právo sa musí prispôsobiť rastúcemu trendu cezhraničného pôsobenia európskych spoločností a napredujúcej integrácii kapitálových trhov. EPP-ED upozorňuje, že cezhraničné aktivity nevykazujú len veľké spoločnosti ale aj malé a stredné podniky. Je preto potrebné zlepšiť a zjednodušiť ich prístup na vnútorný trh EÚ.

Jednou zo snáh EĽS-ED je zjednodušenie obchodného práva. Rovnako sa zameriavajú na pripravovaný Spoločný referenčný rámec (Common Frame of Reference CRF) pre európske zmluvné právo, ktorý by mal zvýšiť koherenciu a kvalitu súkromného práva.

Na jeho príprave sa podieľa Parlament, Rada aj Komisia. EĽS-ED považuje rámec za jeden z najdôležitejších legislatívnych počinov tohoto volebného obdobia (s pravdepodobným presahom do toho ďalšieho). Zo Skupiny preto vyšla aj iniciatíva na vytvorenie pracovnej skupiny pre CRF v Európskom parlamente. Jej predsedom je Klaus-Heiner Lehne.

Skupina podporuje a presadzuje iniciatívu Komisie za „Lepšiu právnu reguláciu v EÚ“ (pozri súbor liniek Lepšia právna regulácia v EÚ). Zasadzuje sa za vytvorenie nezávislého systému hodnotenia dopadov a následkov pripravovanej legislatívy. Legislatíva musí ponechať priestor potrebný na manévrovanie a prispôsobenie sa lokálnemu kontextu a regionálnym špecifikám. Skupina chce vytvárať tlak na to, aby predkladaná legislatíva bola jednoduchšia a zrozumiteľnejšia.

V apríli tohto roka Komisa vydala oznámenie o posilnení patentového systému. EĽS-ED sa prikláňa k názoru, že Únia by nemala zaostávať ani v oblasti patentového práva. Mal by sa zaviesť inštitú patentu v rámci Spoločentva a tomu zodpovedajúce súdne opatrenia.