EP: O zákaze GMO má každý štát rozhodnúť sám

Kukurica ako GMO?

Európsky parlament hlasoval o pozmenení návrhu Komisie, ktorý upravuje právo členských štátov zakázať pestovania tých GMO, ktoré dostali zelenú zo strany orgánov EÚ pre bezpečnosť potravín.

Podľa pôvodného návrhu Komisie by Európska únia rozhodovala o zákaze GMO v prípade zdravotných a ekologických rizík, ktoré by vyhodnocoval Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), zatiaľ čo členské štáty by rozhodovali vo všetkých ostatných prípadoch.

Takto formulovaný návrh sa však spustila vlna kritiky. Hlavne podnikatelia sa obávajú, že opatrenie povedie k fragmentácii jednotného trhu a k právnej neistote u farmárov. Podľa niektorých je návrh Komisie aj v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.

Správa parlamentu sa snaží poskytnúť členským štátom „solídnu právnu základňu“ pre zákaz GMO a ochrániť ich pred súdnymi žalobami obchodných partnerov, ktorí by so zákazom nesúhlasili.

Správa, za ktorú hlasovalo 548 europoslancov, 84 bolo proti a 31 sa zdržalo, opisuje prípady, kedy môžu štáty zakázať osievanie pôdy GMO:

–          Environmentálne dôvody: Odolnosť pesticídov, invazívnosť niektorých plodín, hrozba pre biodiverzitu alebo nedostatok informácii o potencionálnych dôsledkoch pre životné prostredie.

–          Socio-ekonomické úvahy: Použiteľnosť a náklady na merania, ktoré by mali zabezpečiť, aby sa do produktov omylom nedostali GMO. Fragmentácia územia, zmeny v poľnohospodárskych postupoch spojené s pravidlami ochrany duševného vlastníctva. Sociálna politika, ako napríklad zachovanie diverzity alebo charakteristických poľnohospodárskych postupov.

–          Dôvody súvisiace s využívaním pôdy a poľnohospodárskou praxou.

Komisia súhlasí

Komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli uviedol, že špecifikácia dôvodov, na základe ktorých by bolo možné obmedziť kultiváciu týchto plodín, umožní Komisii podpriť návrh Komisie. „Na základe toho ja osobne môžem podporiť tento návrh,“ povedal.

Dalli zároveň uvítal, že sa Parlament pri tvorbe svojej správy inšpiroval indikatívnym zoznamom vypracovaným Komisiou. Trvá však na tom, že úvahy o ekologických dôvodoch pre zákaz GMO, by mali byť jasne odlišné od tých, ktoré už vyhodnotila EFSA.

Zároveň varoval, že „akékoľvek stanovisko musí byť odôvodniteľné a v súlade s realitou daného územia“.

Parlament súčasne hlasoval aby, sa zmenil právny základ pre legislatívu. Komisia svoj pôvodný návrh odvádzala od článku 114 Zmluvy o EÚ (o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov o vytvorení vnútorného trhu) Zmluvy o EÚ, pričom Parlament hlasoval, aby to bol článok 192, ktorý sa týka životného prostredia. 

Spravodajkyňa Parlamentu a francúzska europoslankyňa Corinne Lepageová (Skupina Aliancia liberálov a demokratov za Európu) povedala, že založiť návrh na článku 192 ponechá štátom väčší manévrovací priestor.

Podľa komisára Dalliho bol však článok 114 pre túto oblasť ideálnejší.

Zlepšenie kontroly bezpečnosti EÚ

Správa Parlamentu zachováva spoločný EÚ rámec na povolenie GMO. Europoslanci zároveň chcú, aby EFSA vykonala na každom geneticky modifikovanom organizme, ktorý by mal vstúpiť na európsky trh, testy dlhodobých environmentálnych účinkoch na rôzne organizmy.

Parlament trvá na tom, že štáty musia zabezpečiť, aby sa GMO nedostali do kontaktu s farmami, v ktorých sa používajú klasické alebo organické plodiny. Súčasne by mali štáty zabezpečiť, aby ak k niečomu takému dôjde, bolo možné brať dotyčných na zodpovednosť.

Postoje

„Toto hlasovanie je jasným signálom Parlamentu pre Radu a Komisiu: treba zachovať autorizáciu na úrovni EÚ, avšak treba uznať, že niektoré poľnohospodárske a environmentálne efekty, rovnako ako socio-ekonomické dôsledky spojené s kontamináciou, môžu členské štáty použiť na ospravedlnenie zákazu alebo obmedzenie kultivácie GMO,“ povedala Lepageová.

Nemecký europoslanec Jo Leinen (S&D), ktorý predsedá Výboru pre životné prostredie, povedal, že „zákon, ktorý by upravoval kultiváciu GMO bol už dlho potrebný, aby poskytol farmárom, producentom a maloobchodníkom právny základ“.

„Na rozdiel od obyvateľov USA alebo Brazílie, občania EÚ sú voči GMO podozrievaví. Nebolo by spravodlivé, aby mali členské štáty povinnosť akceptovať ich. Tento zákon ide správnym smerom: Ochraňuje právo na výber pre farmárov a spotrebiteľov,“ dodal Leinen.

Europoslancovi Miroslavovi Mikolášikovi (KDH, EĽS) sa nepáči hlavne zámer osievať pôdu s cieľom vyrábať z daných geneticky modifikovaných plodín tzv. Zelenú naftu pre motorové vozidlá. „Takéto konanie priamo zdražuje ceny iných potravín a životnému prostrediu to nijako zvlášť neprospieva,“ tvrdí Mikolášik. Zároveň dodal, že „väčšina občanov je proti osievaniu našej pôdy GMO a ja by som sa spoľahol na [EFSA], ktorá dáva v tom odborné posudky“.

Europoslanec Jaroslav Paška za SNS (Európa slobody a demokracie) je spokojný s tým, že o zákaze GMO budú rozhodovať štáty. "Ponechanie práva o povoľovaní GMO na centrálnej európskej úrovni, len v záujme akejsi ochrany jednotného európskeho trhu, je podľa môjho názoru totiž neudržateľné.“

Belgický europoslanec za Zelených a tieňový spravodajca Bart Staes povedal, že „jednoznačné celoeurópske moratórium by pre členské štáty a pre jasnú väčšinu obyvateľov, ktorí sú proti kultivácii GMO znamenalo najväčšiu istotu. Avšak, táto voľba dá väčšiu právnu istotu krajinám alebo regiónom, ktoré si želajú zákaz. Je to krok vpred“.

„Keď vezmeme to úvahy obavy z kontaminácie konvenčných plodín geneticky modifikovanými organizmami, vrátane cezhraničnej kontaminácie, vítame široký konsenzus o tom, že protikontaminačné opatrenia budú povinné. Členské štáty, ktoré ešte stále neprijali takéto opatrenia, ich teraz budú musieť zaviesť. Europoslanci taktiež podporili návrh Zelených, ktorý požadoval, aby členské štáty vytvorili objektívny systém zodpovednosti, ktorý by zaručil, že znečisťovateľ zaplatí za škody spôsobené kultiváciou GMO alebo uvedením GMO na trh,“ dodal Staes.

Holandská europoslankyňa Lartika Liotardová (Európska zjednotená ľavica/Nordická zelená ľavica) povedala: „Európska komisia by privítala menej možností pre členské štáty zakázať GMO. Parlament sa však nenechal zmanipulovať. Geneticky modifikované organizmy majú nepriaznivé dôsledky na životné prostredie a poľnohospodárstvo, a občania nepotrebujú modifikované jedlo“.

Uprednostnila by celkový zákaz GMO s odôvodnením, že zákaz GMO v jednej krajine a povolenie v druhej naruší konkurenciu medzi jednotlivými členskými štátmi, resp. medzi ich farmármi.

EuropaBio, európska obchodná asociácia biotechnologického priemyslu v Európe, podporuje názor Komisie: „po komplexnom vyhodnotení na európskej úrovni, by mali mať štáty právo pestovať GMO svojím vlastným tempom“. Asociácia súčasne poznamenala, že debata v Parlamente „zdôraznila právne problémy spojené so zákazom produktov, ktoré sa ukázali byť bezpečné“.

„EuropaBio podporuje politiku založenú na vedeckých poznatkoch o bezpečnosti geneticky modifikovaných plodinách. Prísny autorizačný proces, ktorý prebieha na európskej úrovni, garantuje, že geneticky modifikované plodiny budú povolené len vtedy, ak sa počas výskumu preukáže ich bezpečnosť,“ tvrdí sa vo vyhlásení asociácie.

Podľa Carela du Marchie Sarvaasa, riaditeľa EuropaBio pre zelené biotechnológie v Európe, „debata ukazuje, nakoľko sa veda v európskej politike spolitizovala. Ak môžu členské štáty neprijať produkt, ktorý bol schválený, len na základe politických preferencii, bez akéhokoľvek vedeckého zdôvodnenia, výsledkom bude väčšia neistota a menej možnosti na výber pre farmárov“.

Mute Schimpf, z organizácie Priatelia Zeme Europe, povedal: „Európsky parlament má pravdu keď tvrdí, že spotrebitelia, farmári a životné prostredie by mali byť lepšie ochránení pred GMO. Všetky dôsledky pestovania GMO musia byť pri tvorbe politiky brané do úvahy. Toto je jasný signál Európskeho parlamentu, že je na strane väčšiny obyvateľov Európy, ktorí sú proti geneticky modifikovaným plodinám – je teraz na Komisii a vládach aby zabezpečili, že sa ochranné prvky ohľadom GMO budú aj dodržiavať“.