EP: Solidaritu pri dôchodkoch nemožno nasilu stupňovať

Creativecommons.org: Old People Sign

Nelegislatívne uznesenie prijal Európsky parlament ako reakciu na bielu knihu Komisie z februára 2012 a na tlak, pod ktorý sa dostali dôchodkové systémy v dôsledku úsporných opatrení a tiež starnutia obyvateľstva.

Solidaritu v prvom pilieri nemožno stupňovať

Európsky parlament sa domnieva, že solidaritu medzi generáciami, ktorá znamená, že mladí pracujúci ľudia pokryjú náklady na dôchodky pre starších ľudí, nemožno pod tlakom demografickej zmeny "ďalej stupňovať za každú cenu".

Krajiny so systémami výlučne priebežného financovania, v rámci ktorých sa dôchodky financujú zo súčasného rozpočtu, majú pri vyplácaní primeraných dôchodkov čoraz väčšie ťažkosti, konštatuje správa. Parlament však zároveň zdôraznil úlohu verejných dôchodkov pri snahe o zabezpečenie dôstojnej životnej úrovne pre všetkých a vyzval členské štáty aj na ich ochranu.

Kombinovať

Europoslanci sa prihovárajú za zachovanie alebo zavedenie kombinácie verejného dôchodku v prvom pilieri, doplnkového dôchodku vyplývajúceho z kolektívnych zmlúv, podnikových alebo vnútroštátnych predpisov v druhom pilieri a súkromného sporenia v treťom pilieri.

Dôchodkové systémy sú stále plne v kompetencii národných štátov. Navyše sa v členských krajinách výrazne líšia. Biela kniha Európskej komisie hovorí o programe „pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky pre mladých i starých“ predpokladá možnosť reformy prostredníctvom právne nezáväzných nástrojov („soft law“) a v prípade potreby i prostredníctvom právnych predpisov.

Podľa parlamentnej spravodajkyňe Rie Oomen-Ruijten by sa v konzultácii so sociálnymi partnermi mali hľadať spôsoby zvyšovania miery zamestnanosti a zvyšovania veku odchodu dochôdku. Prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie sa krajiny môžu poučiť z najlepších postupov.

Správu v pléne EP hlasovaním podporili aj slovenskí europoslanci poslanci z KDH, SDKÚ a SMK združení v slovenskej delegácii v Európskej ľudovej strane (EĽS).

"Európa si všimla, že demografický tlak na dôchodkové systémy je stále väčší. Jediný spôsob, ako do budúcnosti udržať dôchodky na primeranej úrovni, je zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí v produktívnom veku do dôchodkového sporenia. Vyzývame preto slovenskú vládu, aby prehodnotila svoj postoj k druhému pilieru a vytvorila podmienky, ktoré by stimulovali k účasti na treťom pilieri. Zároveň by sa Slovensko malo aktívne zapojiť do prebiehajúcich konzultácií na úrovni EÚ," uviedli v spoločnom stanovisku po hlasovaní poslanci zo slovenskej delegácie v EĽS.

Členmi slovenskej delegácie v EĽS sú poslanci Eduard Kukan a Peter Šťastný z SDKÚ, Anna Záborská a Miroslav Mikolášik z KDH a Edit Bauer a Alajos Mészáros z SMK.

Aj druhý piliér čelí problémom

Kríza podľa europoslancov ohrozuje aj druhý pilier, hoci v menšom rozsahu. „Keďže je pravdepodobné, že úrokové sadzby zostanú v dohľadnej budúcnosti na nízkej úrovni a kapitál investovaný do priemyslu prinesie v dôsledku krízy nižšie zisky, než sa očakávalo, možno aj tu očakávať škrty.“

Zatiaľ čo v minulosti bolo v prípade týchto systémov druhého piliera bežné zaručiť pevne stanovenú dávku, v súčasnosti sme v čoraz väčšej miere svedkami systémov so stanovenými príspevkami alebo kombinácie oboch.

Dôchodkové fondy druhého piliera sú zároveň investičné prostriedky na finančných trhoch a uznesenie EP upozorňuje na potrebu prísneho dohľadu nad bezpečnosťou investovania dôchodkových fondov. Aj slovenskí europoslanci privítali zámer vytvorenia pravidiel spoločných pre všetky členské štáty EÚ.

Už dnes sa na ne vzťahuje sa ne európska regulácia. Chystá sa napríklad revízie smernice o inštitúciách zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktorou sa reguluje dohľad nad zamestnaneckými dôchodkovými systémami.

Pozície

"Tretina obyvateľov EÚ je staršia ako 55 rokov. Udržateľnosť dôchodkových systémov je ohrozená starnutím populácie a napätými verejnými financiami. Legislatíva v oblasti dôchodkov je v kompetencii členských štátov, avšak koordinácia na úrovni EÚ, najmä v kontexte stabilizačných a reformných programov, je nevyhnutná," uviedla spravodajkyňa uznesenia, poslankyňa holandská ľudovecká poslankyňa Ria Oomen-Ruijten, počas rozpravy pred hlasovaním.

"Európskym trendom je dôkladná reforma dôchodkových systémov a podpora udržateľnosti dôchodkov cez druhý a tretí pilier. Vláda Roberta Fica by v takejto situácii nemala viesť Slovensko opačným smerom," zdôraznila vedúca slovenskej delegácie v EĽS Anna Záborská.