ESD: Budvar prehral spor o Bud

Podnet na konanie dal ešte v roku 1999 český pivovar Budějovický Budvar. Jeho cieľom bolo zakázať viedenskému distribútorovi nápojov spoločnosti Rudolf Ammersin GmbH uvádzať na trh pod ochrannou známkou American Bud pivo vyrábané pivovarom Anheuser Busch Inc.

Podľa Budvaru používanie označenia American Bud pre pivo vyrábané mimo územia ČR je v rozpore s dvojstranným dohovorom medzi Rakúskom a bývalou Československou socialistickou republikou z roku 1976. „Bud“ je podľa tohto dohovoru chránený a vzťahuje sa výlučne na české výrobky.

Obchodný súd vo Viedni (Handelsgericht Wien) sa obrátil na Súdny dvor s otázkou, či právo Spoločenstva umožňuje ochranu, ktorú názvu „Bud“ priznáva dvojstranný dohovor. ESD vo svojom rozsudku zdôraznil, že takejto bilaterálnej dohode je nadriadené právo Spoločenstva a túto možnosť spochybnil.

Okrem toho v roku 2004 pri vstupe do EÚ Česi požiadali len o ochranu názvu „Budějovické pivo", „Českobudějovické pivo" a „Budějovický měšťanský var", ktoré označujú silné pivo s názvom „Bud Super Strong". „Bud“ sa teda na  zozname chránených výrobkov Únie nenachádza.

„Nariadenie o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu má výlučný charakter, čo znamená, že bráni uplatňovaniu režimu ochrany upraveného zmluvami medzi dvoma členskými štátmi, akými sú dotknuté dvojstranné zmluvy, teda režimu, ktorý priznáva názvu, uznanému podľa práva jedného členského štátu ako označenie pôvodu, ochranu v druhom členskom štáte, v ktorom sa o túto ochranu skutočne žiada, hoci toto označenie pôvodu nebolo predmetom žiadosti o registráciu podľa uvedeného nariadenia,“ uzavrel ESD. Výsledok sporu je teraz v rukách viedenského súdu.