ESD: Tvar tyčinky Bounty nie je ochrannou známkou

zdroj: http://www.flickr.com/photos/sniper_ad/272567475/

Súd prvého stupňa rozhodol, že tvar tyčinky Bounty nemôže byť registrovanou ochrannou známkou Spoločenstva. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) ju síce zapísal v apríli 2003 na žiadosť spoločnosti Mars Inc., no v decembri toho roku nemecký výrobca čokolády Ludwig Schokolade podal návrh na vyhlásenie neplatnosti registrácie, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Keď ÚHVT v októbri 2007 nemeckej žiadosti vyhovel, Mars podal žalobu na Súd prvého stupňa a ten ju zamietol.

Tribunál potvrdil, že trojrozmerný tvar tyčinky nemá rozlišovaciu spôsobilosť.„Podľa nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva nemožno v zásade zapísať ochrannú známku, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť,“ vysvetľuje Súd. Aby mohol byť tvar tyčinky zapísaný, musí sa významne líšiť od konkurencie a podľa Súdu zaoblené konce a tri výstupky na vrchnej strane cukrovinky nestačia.

Okrem toho spoločnosť Mars nedokázala, že by tvar nadobudol rozlišovaciu spôsobilosť používaním v celom Spoločenstve. „Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním ochrannej známky vyžaduje, aby prinajmenšom významná časť príslušnej skupiny verejnosti identifikovala vďaka ochrannej známke predmetné výrobky alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku,“ upozornil Súd.

Spoločnosť Mars však urobila prieskum len v šiestich (v Spojenom kráľovstve, Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku a Holandsku) z v tej dobe pätnástich členských štátov a keďže podiely tyčinky Bounty na trhu a aj jej rozoznávanie sa v jednotlivých krajinách líši, nemožno výsledky vzťahovať aj na zvyšné krajiny. Mars by tak musel predložiť viac dôkazov o jednotnom povedomí zákaznikov o charakteristických znakoch tyčinky v rámci celého Spoločenstva.

Okrem registrovania tvaru tovarov sa spornou často stáva aj registrácia farby ako ochrannej známky. Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora ešte z roku 2003 môže byť farba sama o sebe ochrannou známkou len pokiaľ v sebe nesie označenie ako také, to označenie sa dá graficky stvárniť a má odlišovaciu schopnosť od výrobkov konkurencie. Známy je prípad spoločnosti T-mobile, ktorá si zaregistrovala ako ochrannú známku farbu „magenta“.