EÚ a USA chcú posilniť transatlantickú podporu malých firiem

Autor: renjith krishnan, Freedigitalphotos.net

Predstavitelia zainteresovaných strán a vlád sa včera (12. júla) v Ríme v rámci Transatlantickej hospodárskej rady dohodli na zlepšení podmienok malých a stredných podnikov pri čerpaní výhod vyplývajúcich z rastúcej obchodnej spolupráce medzi USA a EÚ.

Drobné firmy sú chrbtovou kosťou ekonomík na oboch brehoch Atlantiku a len v Európe tvoria 85 % nových pracovných miest. Kľúčovou výzvou pritom je vytvoriť adekvátne rámcové podmienky, aby malé a stredné podniky mohli ľahšie prenikať na medzinárodné trhy.

Zásadná pritom bude spolupráca medzi podnikateľskými podpornými organizáciami – americkou International Trade Administration a európskou sieťou Enteprise Europe Network. Iniciatívy sa budú týkať troch oblastí – internacionalizácie firiem, prístupu k finančným prostriedkom a rozvoja podnikateľského potenciálu.

„Medzinárodne aktívne a inovatívne malé a stredné podniky sú oveľa úspešnejšie a vytvárajú pracovné miesta bez ohľadu na súčasnú hospodársku krízu. Iniciatíva by mala firmám pomôcť rozšíriť aktivity na druhý breh Atlantiku. Americkej ekonomike sa darí lepšie. Malé a stredné podniky by preto nemali zmeškať túto príležitosť, aj najmä vzhľadom na pripravované prehlbovanie hospodárskej spolupráce so Spojenými štátmi. Potrebujeme viac malých a stredných firiem, ktoré pôjdu von a budú inovovať. Tak dokážeme prekonať súčasnú krízu,“ reagoval komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

Podľa odhadov len 13 % európskych malých a stredných firiem exportuje mimo vnútorný trh EÚ, 14 % dováža z tretej krajiny a len 3 % sú zapojené do medzinárodnej či technickej spolupráce. Komisia tvrdí, že je to dôsledkom nedostatku informácií o potenciálnych partneroch na zahraničných trhoch a zdrojov. „Európske a americké malé a stredné firmy sú významnými tvorcami pracovných miest, ale nevedia využiť príležitosti, ktoré ponúka transatlantický trh,“ vysvetľuje exekutíva.

Významnú rolu však hrajú finančné zdroje a tie sú aj základnou podmienkou obnovy ekonomík na oboch brehoch Atlantiku. Komisia vidí potenciál v rizikovom kapitáli a súkromných investíciách. Zároveň poukazuje na pozitívne skúsenosti s garančnými programami. Okrem toho nedávno zverejnila praktického sprievodcu ako získať podporu z verejných zdrojov všetkých členských štátov.

Pri spolupráci bude zásadnou aj výmena informácii a najlepších postupov pri rozvoji podnikateľského potenciálu. Cieľovou skupinou budú mladí potenciálni podnikatelia, ženy či seniori.

„Ak chceme stimulovať rast v Európe, musíme začať od našich malých a stredných podnikov. Podnikateľský potenciál v Európe nie je dostatočne využitý, hoci 45 % všetkých Európanov by chcelo byť svojím vlastným šéfom, len 10 % je samostatne zárobkovo činných. Ak dokážeme zvýšiť toto percento, mohli by sme mať milióny nových inovatívnych a kreatívnych podnikov, ktoré by obnovili európsku hospodársku základňu,“ dodal Tajani.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.