EÚ blízko konečnej dohody o reforme Solvency II

Pozadie:

V júli 2007 Európska Komisia navrhla prehodnotiť 30-ročné pravidlá, platné pre európsky poisťovnícky sektor. Iniciatíva dostala názov Solvency II (Solventnosť II).

Kladie vyššie nároky na šírku a objem dát potrebných pre celkové zhodnotenie rizík, rýchlosť spracovania výsledkov a transparentnosť spracovania. Podľa tejto novej metodológie, čím vyššie riziko poisťovateľ podstupuje, tým viac kapitálu bude spoločnosť potrebovať na garanciu v prípade zlyhania.

Cieľom návrhu je aj reforma kontrolných procedúr, hlave rozšírením spolupráce medzi národnými regulátormi, najmä v prípade medzinárodných spoločností.

Otázky:

Reforma Solvency II na niekoľko mesiacov viazla kvôli nezhodám. Veľké medzinárodné poisťovne ako Generali, Aviva, Allianz a Aca chcú efektívnejší systém pre tvorbu kapitálových rezerv na pokrytie rizika a hlásenie rutinných dát regulátorom.

Členské štáty po diskusiách v stredu v Bruseli navrhli niektoré zmeny prevažne technického charakteru pred tým, ako bude o koncepte v apríli hlasovať Parlament a do platnosti potom vojdú v roku 2012. „Pokiaľ voči týmto dodatkom nebude mať Parlament výhrady, členské štáty by ich mali prijať,“ zdôraznil diplomat, ktorý sa diskusií zúčastnil.

Jedným z návrhov, ktorý bol predložený Parlamentu, je dohoda, ktorá by umožnila francúzskym poisťovateľom, aby predávali životné produkty, ktoré majú dôchodkové benefity, len na domácom trhu.

(EurActiv / Reuters)

Pozície:

Bernard Spitz, predseda Francúzskej federácie poisťovníckych spoločností, v komentári pre Wall Streed Journal napísal, že „dosiahnutie dohody o Solvency II v najbližších dňoch je veľmi žiaduce“. Zároveň dodal, že „európski predstavitelia môžu dosiahnuť spravodlivý kompromis, ktorým poskytnú rovnaké podmienky pre všetky penzijné fondy, poisťovne a finančné inštitúcie. Takýto výsledok bude mať výhody pre všetkých Európanov“.