EÚ bude musieť ťažiť z kreativity a nie lacnej pracovnej sily

zdroj: Európska komisia

Európa nie je bohatá na nerastné suroviny a už nedokáže produkovať lacný tovar. Na svetovom trhu však čelí tvrdej konkurencii. Ako počas seminára Americkej obchodnej komory na Slovensku o duševnom vlastníctve upozornil Pedro Velasco, zástupca riaditeľa Sekcie duševného vlastníctva Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre obchod, bude sa musieť zamerať na to, v čom vyniká – kreativitu, inovácie či produkciu najkvalitnejšieho dizajnu.

Poukázal preto na význam ochrany duševného vlastníctva pre podniky a biznis. EÚ prijíma opatrenia vnútorne, cezhranične a vo vzťahu k tretím krajinám. Pokiaľ ide o vnútorné opatrenia Velasco poukázal napríklad na nedávnu úpravu ochrany prostredníctvom ochranných známok, ktoré sa stali lacnejšie a jednoduchšie.

Ako zdôraznil, podniky by sa nemali spoliehať na obchodné tajomstvo, pretože mnohé firmy na jeho porušenie doplatili stratou konkurencieschopnosti. Spomenul prípad rakúskej firmy zaoberajúcej sa technológiami pre veternú energiu. V minulosti mala silnú pozíciu na trhu, avšak Číne sa podarilo získať detaily obchodného tajomstva a v súčasnosti svoje technológie ponúka v Európe za bezkonkurenčné ceny, chce kupovať európske firmy, čo môže viesť k tomu, že postupne začne na trhu dominovať.

Zároveň poukázal na legislatívne kroky v oblasti patentu, ktorý narazil na jazykový problém a dohodu ACTA, ktorá vyvolala vlnu kontroverzií a protestov. Pokiaľ ide o cezhraničné opatrenia, zameral sa na revíziu colnej regulácie. Zdôraznil, že na hraniciach dochádza k zadržaniu miliónov objektov či už nebezpečných alebo porušujúcich práva duševného vlastníctva.

EÚ sa preto snaží ochranu duševného vlastníctva propagovať aj vo vzťahu k tretím krajinám (Rusko, India, Čína, Turecko). Napríklad pri koncipovaní zmlúv o voľnom obchode, Únia ponúka jednoduchší prístup na svoj trhu, avšak po tom, čo druhá strana prijme opatrenia na ochranu duševného vlastníctva.

Jaroslav Slávik z agentúry TATA tiež potvrdil, že Európu dopredu nebude posúvať lacná pracovná sila, ale kreativita. Za pozitívny príklad ako sa dá zvládnuť prechod z priemyselnej éry do informačno-kreatívnej označil trh s knihami.

V uplynulých dekádach čelil tvrdému úpadku a nezáujmu investorov pre svoju ťažkopádnosť – z pohľadu náročnosti na skladové priestory či redakčnej a prekladateľskej základne. Minulý rok však nastal knižný boom vďaka čítačkám kníh. Sektor sa stal opäť investične zaujímavý. Preto sa podľa Slávika nemožno voči konkurencii brániť lacnou pracovnou silou, ale zameraním sa na podporu kreatívneho priemyslu.

Jeden produkt môže mať viacero ochranných práv

Pod ochranu duševného vlastníctva spadá viacero nástrojov – známky, doménové mená, autorské právo či patenty a úžitkové vzory. Ako upozornila Zuzana Hečko z advokátskej komory Allen & Overy  na jeden produkt sa ich môže vzťahovať viacero – napríklad kombinácia obchodného tajomstva, doménového mena či dizajnového práva.

Podľa jej slov registrovanie ochrannej známky nestačí a treba sledovať, či tretie strany nezaregistrovali niečo podobné. Ochrannú známku zároveň treba registrovať na určitú triedu tovarov a služieb. Väčšinou hrozí jej falšovanie, zámena s podobnou triedou tovarov alebo služieb, alebo využívanie jej dobrého mena.

Na pripravovanú revíziu smernice o tabakových výrobkov z pohľadu práv duševného vlastníctva na druhej strane sa zameral Maroš Kemény zo spoločnosti Creative Department. Európska komisia v súčasnosti v rámci úpravy legislatívy zvažuje možnosť zaviesť generické obaly cigariet. K podobnému kroku nedávno pristúpila Austrália. Podľa Keményho je nevýrazný obal vraždou značky, ktorá sa zmení na komoditu.

O zdieľaní duševného vlastníctva z hľadiska softvéru hovoril Gabriel Fedorko zo spoločnosti Microsoft. Ide najmä o tzv. otvorenú inováciu. V jej prípade majú k intelektuálnemu vlastníctvu prístup ostatní účastníci na trhu. Najmä začínajúce firmy sa takto dostávajú k výsledkom základného výskumu, ktorý môžu ďalej rozvíja


Seminár zorganizovala Americká obchodná komora s podporou Allen & Overy, Microsoft a Philip Morris.