EÚ dá 100 miliónov eur na podporu pre podniky

Pozadie

Program Eurostars bol založený v roku 2007 medzivládnou sieťou pre priemyselný rozvoj, známou pod názvom EUREKA.  Podľa nového rozhodnutia, ktroré EP podporil, bude program financovať predovšetkým výskumné a vývojové aktivity malých a stredných podnikov. Zúčastniť sa na ňom budú môcť aj univerzity, výskumné organizácie, či veľké podniky.

Otázky

EÚ prispeje v rokoch 2008 – 2013 sumou 100 miliónov eur zo 7. výskumného rámcového programu, ďalších 300 miliónov eur poskytne dovedna všetkých 29 participujúcich krajín, vrátane Slovenska, ktoré sa tiež k programu prihlásilo.

Európska komisia tiež predpokladá dodatočný prísun financií vo výške medzi 133 až 400 miliónov eur, ktoré podľa nej zmobilizuje súkromný sektor.

Celkovo je teda možné očakávať, že financie na tento program dosiahnu 533 až 800 miliónov eur. „Každý projekt by mal v priemere získať približne 1,5 milióna eur“, uviedol v januári v EP zástupca EUREKY Luuk Borg.

Parlament pri jednaniach s Radou navrhol, aby bolo pri programe, súvisiacich materiáloch, ako aj pri implementácii projektov propagované logo, ktoré by poukazovalo na účasť EÚ.

Okrem 25 krajín z EÚ sa na programe zúčastní aj Nórsko, Švajčiarsko, Island, Turecko a Izrael.

Pozície

7. rámcový program ani napriek snahe Európskeho parlamentu podľa slovenského europoslanca Jána Hudackého (EPP-ED) celkom nevyriešil problém prístupu malých spoločností k finančným zdrojom, určeným na podporu ich výskumno-vývojových a inovatívnych aktivít. Je preto podľa neho povzbudzujúce, že táto „iniciatíva zdola“ našla pochopenie vo všetkých relevantných európskych inštitúciách.

„Napriek pokroku, ktorý bol bezpochyby dosiahnutý, musím konštatovať, že niektoré otázky ostávajú ďalej nezodpovedané“, uviedol a vysvetlil, že sa to týka predovšetkým kritérií oprávnenosti pre vstup do programu, obratu súvisiaceho s výskumom, a tiež časového ekvivalentu.

„Osobne si myslím, že pri stanovení týchto kritérií by sme mali byť veľkorysejší, majúc na zreteli najmä možnosť prístupu k programu EUROSTARS pre menšie spoločnosti, ktoré napriek ich veľkosti majú veľký inovatívny a vývojový potenciál.“

Europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED) za veľké pozitívum programu označil to, že je prispôsobený priamo potrebám MSP vykonávajúcim výskum. „Pokladám za kľúčové, že cieľom tejto výskumnej činnosti je orientácia na trh a zameranie sa na krátko- a strednodobé výsledky“, uviedol.

„Chcel by som taktiež upozorniť na nový prvok tohto programu, ktorým je zavedenie nástroja na financovanie rozdelenia rizika, určeného pre rizikovejšie projekty v oblasti výskumu a vývoja technológií“, uviedol a vysvetlil, že čo sa týka spravovania programu, súhlasí s návrhom prehodnocovania kritérií po dvoch rokoch a tiež so znížením hranice požadovaného príspevku MSP na náklady projektu z 50% na 25%.

Podľa poslankyne Zity Pleštinskej (EPP-ED), napriek tomu, že malé a stredné podniky vytvárajú takmer 70% HDP, doposiaľ nebol ich potenciál v oblasti výskumu a vývoja dostatočne využitý“. Ocenila, že oproti pôvodnému návrhu bola minimálna úroveň príspevku na náklady projektu zo strany MSP znížená. Pri pôvodnom návrhu, kde bola táto úroveň stanovená na 50%, by totiž podľa jej slov bolo z procesu vylúčených mnoho malých a stredných podnikov.

„Je potrebné, aby slovenskí malí a strední podnikatelia boli informovaní o možnosti čerpať prostriedky na výskum a vývoj z tohto programu“ a informovala, že ako dobrý návod im poslúži európska výskumná a inovačná databáza, v ktorej Komisia zverejní výsledky projektov realizovaných vďaka tomuto programu.