EÚ rieši nerovnosť žien v platoch aj vo vedúcich pozíciách

Foto: mmisso.deviantart.com

Pri príležitosti Európskeho dňa rovnosti odmeňovania zverejnila Európska komisia najnovšie údaje o výške platov oboch pohlaví. Z najnovších údajov vyplýva, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v roku 2010 predstavoval v celej Európskej únii v priemere 16,4 %. Potvrdzuje sa tým mierne klesajúci trend za posledné roky, keď priemerný rozdiel bol okolo 17 % alebo vyšší.

Najnižší rozdiel bol zaznamenaný v Poľsku (2 %) a najvyšší v Estónsku (27 %). Rozdiel v odmeňovaní na Slovensko bol siedmy najvyšší spomedzi krajín EÚ – približne 21 %.

 

Ide o druhý Európsky deň rovnosti odmeňovania po jeho zavedení Európskou komisiou 5. marca 2011. Toto celoeurópske podujatie označuje počet dní, ktoré musia ženy odpracovať navyše, aby zarobili rovnakú sumu ako muži. Európska komisia chce zvýšiť povedomie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov v celej EÚ, a to formou intenzívnejšej kampane, zlepšenia odbornej prípravy v podnikoch a národných podujatí.

Uplatňovanie rovnosti v praxi

„Európsky deň rovnosti odmeňovania nám pripomína dni a hodiny, počas ktorých ženy pracovali od 1. januára ,zadarmo‘. Zásada rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu je zakotvená v zmluvách EÚ od roku 1957. Je najvyšší čas uplatňovať ju všade v praxi“, uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Reding.

Priemerný rozdiel medzi hrubými hodinovými zárobkami žien a mužov v celom hospodárstve je stále vysoký so značnými rozdielmi medzi jednotlivými krajinami a odvetviami. Odráža sa v ňom problém zosúladenia pracovného a súkromného života: veľa žien si berie materskú dovolenku a pracuje na čiastočný úväzok. Napriek celkovo mierne pozitívnemu trendu sa rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v niektorých členských štátov zvyšuje ako napríklad v Bulharsku, Francúzsku, Lotyšsku, Maďarsku, Portugalsku a Rumunsku.

Slovenská europoslankyňa Edit Bauer (SMK, Európska ľudová strana – kresťanskí demokrati) je spravodajkyňou Európskeho parlamentu na túto tému.

„Aj v tých odvetviach, kde zamestnanosť žien prevláda, zvyknú mať muži vyššie platy. Ale treba mať na pamäti, že štúdie a štatistiky ukazujú, že napríklad vo Veľkej Británii, sú ženy začínajúce svoju kariéru lepšie platené ako ich kolegovia,“ uviedla Bauer.

Upozornila, že priepasť sa zväčšuje vekom. „Má to dôsledky pre ženy v starobe, nakoľko majú nižšie dôchodky a sú tak viac ohrozené chudobou ako muži.“ Naopak, rozdiely v odmeňovaní sú menej viditeľné u žien na začiatku kariéry. „Objavia sa po prvýkrát, keď sa ženy vracajú na trh práce po prvej materskej dovolenke. Mám preto pocit, že demografická kríza a jej dôsledky budú v  budúcnosti rovnako tvrdé ako následky tej hospodárskej. Je na čase zmeniť prístup k materstvu a viac oceňovať rodičovstvo.“

Kvóty pre ženy vo vedení?

Prerušenie kariéry z dôvodu materstva a rodičovstva je jedným z dôvodom, prečo je pre ženy ťažšie vyšplhať sa po kariérnom rebríku až na najvyššie posty v manažmente. V roku 2010 ženy obsadili ženy len 12 % vedúcich pozícií vo firmách a len v menej než 3 % firiem zastávali najvyššiu funkciu. V približne 34 % veľkých firiem v EÚ nesedí vo vedúcom manažmente ani jedna žena.

V marci 2011 komisárka Reding dala firmám rok na zvýšenie počtu žien vo vedení. Firmy sa mohli pripojiť k jej iniciatíve s názvom „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“. Firmy, ktoré sa pripojili, sa zaviazali zvýšiť počet žien vo vedení na 30 % do roku 2015 a na úroveň 40 % do konca desaťročia.

V Bruseli sa dnes (5.3.) očakáva zverejnenie návrhu komisárky, pričom najväčšou otázkou zostáva opatrenie o zavedení vymáhateľných pravidiel pre kvóty vo vedení spoločností.

Počas stretnutia so sociálnymi partnermi 1. marca Reding uviedla, že prvýkrát došlo ku konštruktívnej diskusii. „Zatiaľ čo niektorí biznis lídri považujú regulačnú intervenciu – ako sme mohli vidieť v Nórsku, Francúzsku a Španielsku – za nevyhnutnú, iní poukazujú na sľubné samoregulačne iniciatívy.“

V pracovnom programe Komisie na tento rok sa hovorí o vydaní odporúčaní, ktoré budú mať za ceľ zlepšiť rodovú rovnováhu vo vedení firiem. Odporúčanie zo strany EK nie je záväzné. Rysuje sa však aj možnosť, že komisárka navrhne úpravu vo forme smernice.

Podľa ženských organizácií je pokrok k tejto oblasti stále malý a je nevyhnutné prejsť k radikálnejším krokom.

„Radikálna zmena naprieč Európou vyžaduje záväzné opatrenia aj na úrovni EÚ. Európska komisia musí využiť túto jedinečnú príležitosť pre zaistenie efektívneho a rozmanitého ekonomického prijímania rozhodnutí a navrhnúť smernicu EÚ o parite vo vedúcich pozíciách,“ uviedla generálna tajomníčka Európskej ženskej loby Cécile Gréboval.

Štáty aj firmy vnímajú silnejší tlak

Popri Nórsku a Islandu zatiaľ len päť členských krajín EÚ prijalo legislatívu na zvýšenie zastúpenia žien vo vedení firiem, a to Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Taliansko a Španielsko. Niekoľko ďalších si stanovilo ciele pre spoločnosti so štátnym podielom alebo prijalo kroky pre posilnenie samoregulácie vo firmách.

Zo štúdie konzultačnej spoločnosti McKinsey vyplýva, že firmy s vyrovnaným zastúpením pohlaví vo svojom vedení majú o 56 % vyšší prevádzkový zisk ako firmy s čisto mužským vedením. Analýza Ernst & Young si posvietila na 290 najväčších firiem kótovaných na burzách. Zistili, že výnosy firiem s najmenej jednou ženou v predstavenstve boli podstatne vyššie než u tých, kde žena v najvyššom manažmente nefigurovala.

Na silnejúci tlak zo strany EÚ reagujú aj samotné firmy. Minulý týždeň 31 najvýznamnejším firiem v Európe zverejnilo svoje ciele pre zvýšenie počtu žien v najvyšších funkciách a spustilo databázu kandidátok na členstvo v predstavenstve. Ich aktivita na poslednú chvíľu naznačuje, že v zákulisí Komisie sa pracuje na ráznejšom návrhu než len odporúčaní.

Komisárka Reding má aj podporu zo strany ministerstiev členských krajín. Na stretnutí Rady vyzvali Komisiu, aby prijala kroky na zlepšenie rodovej rovnosti.