EÚ skúma ako zmierniť stigmu bankrotu v podnikaní

Podľa štatistík väčšina nových firiem neprežije prvých päť rokov svojej existencie. Každý rok v EÚ takto priemerne skrachuje 200 tisíc podnikov, pričom štvrtina týchto bankrotov má cezhraničný charakter. Dochádza pritom k priamej strate 1,7 milióna pracovných miest.

Cieľom konzultácie je pomôcť zdravým podnikom prežiť a čestným podnikateľom dostať druhú šancu v prípade bankrotu. Právo veriteľov získať späť svoje peniaze by zároveň malo ostať nedotknuté.

„Európa potrebuje pre svoje životaschopné podniky a jednotlivcov vo finančných ťažkostiach tzv. kultúru záchrany a oživenia,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť.

Ako uvádza Komisia v záujme dlžníkov aj veriteľov by postupy mali byť rýchle a účinné, pomáhať zachovávať pracovné miesta, dodávateľom udržať zákazníkov a vlastníkom zachovať hodnoty v životaschopných spoločnostiach.

„Čestní podnikatelia by mali dostať druhú šancu, aby sa platobná neschopnosť v prípade ťažkostí nestala doživotným trestom. Obzvlášť dôležité sú malé a stredné podniky, ktoré sú chrbticou nášho hospodárstva. Spolieham sa na to, že všetci zainteresovaní sa do tejto konzultácie aktívne zapoja, aby sme mohli zhromaždiť tie najlepšie návrhy na riešenie problémov spojených s platobnou neschopnosťou podnikov,“ dodala Redingová.

Konzultácia reaguje najmä na výzvy spojené s právnou neistotou v dôsledku rozdielov v konkurznom práve jednotlivých členských štátov. Za kľúčové otázky pre cezhraničné investície označila čas potrebný na vyrovnanie dlhu, podmienky na začatie konania, podávanie žiadostí o uplatnenie nároku a pravidlá pre reštrukturalizačné plány.

„V súčasnosti sa doba potrebná na zatvorenie neúspešného podniku v rôznych krajinách EÚ výrazne líši: od štyroch mesiacov v Írsku po viac než šesť rokov v Českej republike. V niektorých krajinách nemôžu neúspešní podnikatelia získať vyrovnanie dlhu vôbec,“ upozorňuje Komisia.

Zaujíma sa aj o to, či treba prijať pravidlá, ktoré by zabránili tomu, aby manažéri, ktorí spáchali podvod a stratili spôsobilosť v jednej krajine, mohli riadiť podnik v inej krajine.

Zainteresované strany sa tiež môžu vyjadriť k otázke, či v praxi spôsobuje ťažkosti právna neistota vyplývajúca z rozdielnych podmienok, za ktorých je možné na vnútroštátnych súdoch predísť úkonu insolventného dlžníka, ktorý by mal negatívny vplyv na jeho veriteľov.

Konzultácia je otvorená do 11. októbra 2013.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.