Eurofondy podporia namiesto vzdelania pracovné príležitosti

Ministerstvo školstva navrhuje, aby sa časť prostriedkov vyčlenená na modernizáciu škôl, podporu reformy systému vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Operačného programu (OP) Vzdelávania do OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Vláda verí, že revíziou programov priamo podporí 13.000 pracovných miest pre mladých ľudí.

Ministerstvo školstva to odôvodňuje tým, že „OP Vzdelávanie bol identifikovaný ako jeden z programov, ktoré výraznejšie zaostávajú v implementácii“. V predkladacej správe k materiálu, ktorý zaslal do pripomienkového konanie sa hovorí o čerpaní na úrovni 15,72 % a celkovej úrovni kontrahovanie vo výške 56,73 % (ku dňu 31.5.2012).

„Pri navrhnutých projektoch pôjde predovšetkým o preplácanie časti ceny práce, a to do výšky minimálnej mzdy, vrátane prislúchajúcich odvodov s tým, že musí zo strany zamestnávateľov existovať záruka udržateľnosti," uvádza sa v materiáli. Podmienky poskytnutia pomoci majú tiež eliminovať riziko účelového prepúšťania v záujme zamestnania podporeného zamestnanca.

Brusel podporuje príležitosti

Na OP Vzdelávanie bolo na obdobie 2007 – 2013 vyčlenených takmer 618 miliónov eur. Aj po realokácii by podľa ministerstva mali v tomto programe zostať prostriedky vo výške asi 175 miliónov eur. Minister Dušan Čaplovič avizoval, že tieto zvyšné prostriedky chce použiť najmä na menšie projekty, ako sú rekonštrukcie telocviční či laboratórií.

Presun nevyčerpaných prostriedkov zo vzdelávania, ale tiež informatizácie spoločnosti či podpory výskumu, hrozil už minulý rok, a to na výstavbu diaľnic. Európska komisia ho však odmietla. Tentoraz sa ale uskutoční ako jedno z opatrení iniciatívy samotnej Komisie, ktorá nesie názov Príležitosti pre mladých, ktorú EK predložila v decembri 2011.

Pilotne sa zameriava na 8 členských štátov s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých. S podielom takmer 34 % nezamestnaných mladých ľudí v marci 2012 sa totiž nachádzame v klube krajín ako Grécko, Írsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko a dve pobaltské krajiny Litva a Lotyšsko. Naopak v Nemecku bola miera nezamestnaných do 25 rokov pod 8 %.

Okrem OP Vzdelávanie sa má časť peňazí presunúť aj z OP Informatizácia spoločnosti a OP Doprava, ktoré sa tiež vyznačujú slabou mierou kontrahovania. Ich účelom bude podpora malých a stredných podnikov v celkovej výške 225 miliónov eur.

Nechýba kritika

Nie všetci sú ale z realokácie prostriedkov nadšení. Samotný komisár EÚ pre zamestnanosť László Andor varoval, že nejde o žiadne magické riešenie.

Europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH) zase uviedla: „Myslela som si, že čerpanie štrukturálnych fondov vždy priamo alebo nepriamo vytvára nové pracovné príležitosti, pretože do ekonomiky prichádzajú peniaze navyše.“ Upozornila, že  „vymýšľanie aj realizáciu nových iniciatív majú vždy v rukách tí, ktorí spôsobili, že to predtým nefungovalo.“

Poslanec NRSR Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS) by nevyčerpané prostriedky z OP Vzdelávanie radšej presunul na rekonštrukcie škôl či lepšie vybavenie zariadení SOŠ v rámci Regionálneho OP. Modernizácia perspektívnych odborných škôl by podľa neho znamenala „zásadne lepšiu šancu na uplatnenie pre desaťtisíce mladých ľudí, a to nie jednorazovým spôsobom, ale každoročne,“ uviedol Beblavý vo svojej pripomienke.

Argumentuje tiež tým, že pomoc na zamestnávanie mladých ľudí predstavuje len 24 % z celkového plánovaného presunu medzi OP a zvyšok predstavujú dotácie pre podnikateľov na iné účely.

(EurActiv/TASR)