Európa bude mať alkoholovú stratégiu

alkohol, alkohlizmus, pitie,

Krátka správa:

Komisia sa rozhodla, že 24. októbra 2006 príjme návrh európskej alkoholovej, teda „anti – alkoholovú stratégiu EÚ”. Jej hlavným cieľom je eliminovať negatívny sociálny a zdravotnícky dopad konzumácie alkoholu. V najnovšom oznámení Komisia uvádza medzi cieľmi, ktoré bude stratégia podporovať výmenu skúsenosti na celoeurópskej úrovni, zavedenie spoločnej minimálnej vekovej hranice pre legálnu konzumáciu alkoholu na 18 rokov. Stratégia chce tiež vplývať na výrobcov liehu a piva, aby pristúpili sami k regulácii a k používaniu zodpovedných marketingových prístupov. Na druhej strane, opatrenia, akými mali byť výrazne viditeľné varovania na produktoch obsahujúcich alkohol (ako je to napríklad na tabakových výrobkoch, pzn. redakcie) a reklamné obmedzenia na alkoholické nápoje z tohto návrhu vypadli.

Európske pivovary si vyžiadali nezávislú správu u Weinberg Group ohľadne dopadov konzumácie alkoholu v Európe (An Independent Review of Issues Related to Alcohol Consumption in Europe). Táto správa z 12. júna 2006 tvrdí, že Únia nepotrebuje celoeurópsku antialkoholovú stratégiu. S tým nesúhlasia zdravotnícke združenia. Tie argumentujú, že liehovarníci a pivovarníci sa v svojich marketingových postupoch sústreďujú na mladú generáciu, čím sa vplyvom reklamy u nej podporuje častejšie pitie. Fínske predsedníctvo v jendej zo svojich priorít žiada vyvážený prístup vlád a priemyslu k otázke alkoholu. Vládam záleží na výbere daní zo štátneho monopolu a priemuslu na príjme z predaja. Avšak sú tu aj zdravotné riziká plynúce z nadmiernej konzumácie alkoholu, nad ktorými nemožno zatvárať oči.

Podľa Komisie “ekonomický účet za pitie” v EÚ je porovnateľný s nákladmi HDP EÚ, ktoré spôsobuje fajčenie. Ide približne o 1,3 % z HDP Únie(v 2003). Tento údaj odráža náklady spojené s liečbou ochorení a úrazov vyvolaných alebo spôsobených vplyvom alkoholu, zníženú produktivitu práce kvôli čerpaniu nemocenskej dovolenky, nezamestnanosť a stratu odpracovaných rokov kvôli predčasnému úmrtiu.

“Mladá generácia nesie veľkú časť tohto bremena. 10 % predčasných úmrtí u dievčat a až 25 % úmrtí chlapcov je spôsobených alkoholom, uvádza v správe Komisia.