Európa pomaly kráča k zelenému hospodárstvu

Autor: Salvatore Vuono, freedigitalphotos.net

Zelené hospodárstvo bude jednou z dvoch hlavných tém diskusií júnovej konferencie OSN o udržateľnosti. Ďalším dôležitým bodom bude posilnenie globálneho inštitucionálneho rámca pre udržateľný rozvoj.

Čo vlastne znamená zelená ekonomika? Zjednodušene povedané ide o to, aby environmentálne hospodárske a sociálne politiky a inovácie umožnili spoločnosti využívať zdroje efektívnejšie pri súčasnom udržaní prírodných ekosystémov, ktoré nás obklopujú.

„Dôraz na zelené hospodárstvo v Riu reflektuje význam tejto otázky ako kľúčovej priority, a je obzvlášť dobre načasovaná, vzhľadom na to, že môže poskytnúť cestu pre obnovu ekonomického rastu a tvorby pracovných miest v reakcii na súčasnú vážnu hospodársku krízu, ktorej Európa čelí,“ uviedla výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Jacqueline McGlade.

Agentúra tento týždeň predstavila aktualizovanú Správu environmentálnych ukazovateľov 2012, v ktorej ilustruje pokrok pri zlepšovaní efektívneho využívania zdrojov, ale tiež znázorňuje riziko prekročenia environmentálnych hraníc.  Viaceré ukazovatele indikujú pozitívne trendy, iné ale upozorňujú na pretrvávajúce problémy vyžadujúce urgentnú pozornosť.

Európske politiky v oblasti ochrany životného prostredia postupom času napomohli k zvýšeniu efektívneho využívania prírodných zdrojov. Aktivity v oblasti podpory odolnosti ekosystémov však zatiaľ nepriniesli očakávané výsledky.

Od východu na západ

Správu predstavili v pondelok (14.5.) členom národných parlamentov z viac než 20 členských krajín Únie.

Poslanec Mikuláš Huba, ktorý predsedá Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, poukázal: „Zelená ekonomika sa spomína aj v programovom vyhlásení slovenskej vlády. Je to pozitívny prvý krok, ale ešte sa uvidí, čo sa môže vyvinúť pokiaľ ide o podnikanie krokov.“ Zároveň verí, že „je veľmi dôležité dôkladne zvážiť výsledky hospodárskych rozhodnutí, tak aby rast a tvorba pracovných miest, hoci nazývané „zelenými“, neviedli deštrukcii životného prostredia.“

Španielsky poslanec José Llorens Torres na stretnutí v sídle EEA vysvetlil, že aj jeho krajina má ešte pred sebou dlhú cestu k zelenej ekonomike: „Španielsko musí splniť ciele EÚ pre redukciu emisií uhlíka a tiež musíme znížiť deficit v súlade s požiadavkami EÚ.“

„Len veľmi málo ľudí sa hlási ku kroku na zmenu, ktorú teraz naliehavo potrebujeme, ak máme odolať tlakom na prírodné zdroje Zeme,“ priznala britská poslankyňa Joan Walley, ktorá predsedá výboru vlády pre environmentálny audit.

Nedostatky

Autori správy upozornili, že samotní efektívnosť zdrojov, na ktorú sa v rámci stratégie Európa 2020 EÚ zameriava, nemusí stačiť na zachovanie a udržanie prírodného prostredia. V niektorých prípadoch už dokonca nemusí byť možné zastaviť  rozpad ekosystémov, najmä pokiaľ ide o stratu biologickej rozmanitosti alebo nebezpečné približovanie sa zlomu v boji s klimatickou zmenou. 

Vysoké napríklad zostávajú emisie dusíka, ktoré sa uvoľňujú z odpadových vôd a poľnohospodárskych aktivít. Hoci sa darí znižovať emisie skleníkových plynov v Európe, v globálnom meradle naďalej stúpajú. V niektorých regiónoch EÚ a predovšetkým v mestách zdravie obyvateľov ohrozuje zlá kvalita  ovzdušia. Morské ekosystémy zase trpia nadmerným výlovom i hustou dopravou, ktorá vedie k ďalšiemu znečisteniu vodných plôch.

EEA preto odporúča stanoviť jasné politické postupy a ciele, ktoré explicitne riešia prepojenia medzi efektívnym využívaním zdrojov, odolnosťou ekosystémov a blahobytom ľudstva na podporu prechodu k zelenej ekonomike.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.