Európske ženy stále zarábajú menej ako muži

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (teda priemerný rozdiel medzi hodinovým zárobkom žien a mužov v celom hospodárstve) sa v posledných rokoch takmer nezmenil a zostáva na úrovni 16,4 %. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré v piatok (28. februára 214) zverejnila Európska komisia (EK).

Údaje Komisie ukazujú, že rozdiel po miernom znížení, ku ktorému došlo v posledných rokoch, stagnuje. V predchádzajúcich rokoch bol na úrovni približne 17 % alebo viac.

„Tento rozdiel sa v posledných rokoch zmenšil len okrajovo. Ešte horšie je, že postupné mierne znižovanie rozdielu v posledných rokoch je prevažne výsledkom hospodárskej krízy, ktorá viedla skôr k zníženiu zárobkov mužov než k zvýšeniu zárobkov žien,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Klesajúci trend pokračuje v Dánsku, Českej republike, Rakúsku, Holandsku a na Cypre, zatiaľ čo v Poľsku či Litve sa v roku 2012 tento trend obrátil. V niektorých krajinách, ako sú Maďarsko, Portugalsko, Estónsko, Bulharsko, Írsko a Španielsko, sa v posledných rokoch rozdiel v odmeňovaní žien a mužov zvýšil.

Na Slovensku je rodový rozdiel v odmeňovaní 21,5 %, čo je nad priemerom EÚ. Za posledné tri roky sa tento rozdiel u nás nezmenšoval. Práve naopak, situácia sa mierne zhoršila. Na Slovensku teda bude deň rovnosti v odmeňovaní až 19. marca, čo znamená, že slovenské ženy  musia robiť o 78 dní viac, aby sa dorovnali mužom.

Klesajúci trend v oblasti rozdielneho odmeňovania žien a mužov je možné vysvetliť na základe niekoľkých faktorov, ako je rastúci podiel pracujúcich žien s vysokoškolským vzdelaním alebo významný vplyv hospodárskej krízy na spomalenie hospodárstva v niektorých prevažne mužských odvetviach, napr. v stavebníctve alebo technických odboroch.

Príčiny rozdielov v odmeňovaní mužov a žien sú zložité a vzájomne prepojené. Rovnosti odmeňovania bránia také faktory ako nedostatočná transparentnosť systému odmeňovania, nedostatočná právna jasnosť definície rovnocennej práce a procedurálne prekážky. Takýmito prekážkami sú napríklad nedostatočná informovanosť pracovníkov potrebná na úspešné požiadanie o rovnakú odmenu alebo nedostatok informácií o výške odmien pre jednotlivé kategórie pracovníkov.

Niektoré členské štáty zaviedli rôzne postupy s cieľom znižovať rozdiely v zárobkoch. Napríklad, belgický parlament, napríklad, prijal v roku 2012 zákon, na základe ktorého sú spoločnosti povinné každý druhý rok vykonať komparatívnu analýzu svojich platových štruktúr. Francúzska vláda zasa posilnila existujúce sankcie proti podnikom s 50 a viac zamestnancami, ktoré nedodržiavajú svoje povinnosti týkajúce sa rovnosti žien a mužov. Rakúske spoločnosti sú na základe zákona o rovnakom zaobchádzaní povinné vypracovať správy o rovnosti odmeňovania. Tieto pravidlá, ktoré sa začali uplatňovať postupne, sú v súčasnosti povinné pre spoločnosti, ktoré majú viac než 250, 500 a 1000 zamestnancov. Pre spoločnosti s viac než 150 zamestnancami začne táto povinnosť platiť od tohto roku.

Európska komisia uvažuje o opatreniach aj na európskej úrovni s cieľom zlepšiť transparentnosť v oblasti odmeňovania a pomôcť tak pri odstraňovaní nerovnosti odmeňovania žien a mužov.