Európski audítori: Program Záruka pre mladých neplní očakávania

Záruka pre mladých

ilustračný obrázok, zdroj: pixabay

Program EÚ Záruka pre mladých ľudí má za cieľ pomôcť mladým ľuďom vo veku do 25 rokov, ktorí sú momentálne bez práce, bez praxe alebo sa nevzdelávajú.

Podľa správy Európskeho dvora audítorov (EDA) dosiahol tento program zatiaľ len obmedzený pokrok a jeho výsledky nedosahujú pôvodné očakávania.

Systém záruky pre mladých ľudí má za cieľ zabezpečiť hladký prechod zo školy do práce, podporovať integráciu na trh práce a zabezpečiť, aby sa na žiadneho mladého človeka nezabudlo. V rámci tohto systému by všetci mladí ľudia do 25 rokov mali dostať ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže do štyroch mesiacov od ukončenia školskej dochádzky, alebo odo dňa, kedy sa stali nezamestnanými.

V roku 2014 sa podarilo nejakým spôsobom aktivizovať polovicu uchádzačov v rámci programu. V roku 2015 sa úspešnosť zvýšila o 9 %.

Od roku 2013, kedy program, vznikol sa do neho zapojilo 10 miliónov mladých ľudí v celej EÚ.

Okrem toho Európska rada prijala Iniciatívu pre zamestnanosť mládeže s rozpočtom 6,4 miliardy eur, ktorá má podporiť najviac znevýhodnené regióny.

Audítori navštívili aj Slovensko

Audítori EÚ v tejto súvislosti navštívili Írsko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Portugalsko a Slovensko. Tieto členské štáty urobili určitý pokrok pri zavádzaní programu Záruka pre mladých ľudí a dosiahli aj určité výsledky. Avšak ani jedna z uvedených krajín nezabezpečila možnosť využitia ponúk už do štyroch mesiacov pre mladých bez zamestnania, vzdelávania či odbornej prípravy.

“Vyše štyri milióny osôb mladších ako 25 rokov bolo bez práce v celej EÚ v polovici roka 2016,” upozornila Iliana Ivanovová, členka EDA zodpovedná za túto správu. “Politici by mali zabezpečiť, aby programy, ktoré majú pomáhať mladým ľuďom, nezvyšovali očakávania, ktoré nemôžu byť splnené,” uviedla.

Štátom chýbala vlastná stratégia

Jedným z dôležitých faktorov tohto stavu je podľa audítorov skutočnosť, že nie je možné osloviť všetkých mladých ľudí z tejto kategórie len s využitím dostupných zdrojov z rozpočtu EÚ. Vlády národných štátov zlyhali v oblasti vlastnej stratégie s jasnými míľnikmi a cieľmi, ako osloviť všetkých tých, ktorí potrebujú ponuky zamestnania, vzdelávania alebo odbornej prípravy. Národné štáty nevyhodnotili celkové náklady a finančné prostriedky s tým spojené a nepomohla ani zlá kvalita dostupných údajov.

Audítori rovnako upozornili, že pri Iniciatíve pre zamestnanosť mládeže sa nepodarilo správne posúdiť jej cieľovú skupinu a že existuje riziko, že financie EÚ nahradia vnútroštátne financovanie namiesto toho, aby zdroje EÚ boli ďalšou pridanou hodnotou. Celkovo bol podľa EDA v navštívených členských štátoch dosiahnutý len obmedzený pokrok pri Iniciatíve pre zamestnanosť mládeže.

Budúcnosť programu

Európski audítori vyzvali Európsku komisiu a členské štáty Únie, aby nastavili realistické a dosiahnuteľné ciele v tejto oblasti, aby ešte prijatím oboch programov posúdili medzery na pracovnom trhu a aby zlepšili svoje systémy na monitorovanie situácie a podávanie správ.

Európska komisárka Marianne Thyssen program vo štvrtok obhajovala. Pre Komisiu zostáva boj proti nezamestnanosti mladých politickou prioritou.

Momentálne prebieha medziinštitucionálny boj o to jeho ďalšie financovanie.

Za viac zdrojov bojovali najmä poslanci Európskeho parlamentu.