Finančné inštitúcie budú pod prísnejším dozorom

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/bitzcelt/3058009462/

Pozadie:

Finančná kríza zvýraznila potrebu lepšej európskej kontroly finančných inštitúcií, ktoré sú značne zapojené do medzinárodných aktivít, no aj napriek tomu kontrolu vykonávajú národné orgány.

Podľa štatistík Komisie v Európe operuje osemtisíc bánk, no dve tretiny ich aktív je v rukách štyridsiatich multinárodných inštitúcií.

V októbri bola vytvorená expertná skupina, ktorej úlohou bol preskúmať novú stratégiu v regulácii finančných inštitúcií. Panel vedie Jacques de Larosière, bývalý výkonný riaditeľ Medzinárodného menového fondu.

Otázky:

Delarosiérova expertná skupina vo svojej správe odmietla žiadosť Európskej centrálnej banky (ECB), aby jej boli udelené väčšie právomoci na nižšej úrovni regulácie, ktorá sa zameriava na banky a poisťovnícke firmy. Svoje rozhodnutie zdôvodnili tým, že ECB by sa mala sústrediť najmä na zaistenie menovej stability v eurozóne.

Podľa expertov, národné regulačné orgány zlyhali vo výmene informácií, no mnohé členské štáty aj tak stále odmietajú vytvorenie kolégií dohliadačov pre každú medzinárodnú finančnú skupinu. Okrem toho súčasný právny boj, ktorý vznikol po problémoch multinárodnej spoločnosti Fortis, považujú za príklad negatívneho vplyvu zanedbania vytvorenia jasných pravidiel.

De Larosière chce do roku 2012 vytvoriť tri nové európske orgány (pre banky aj poisťovnícke skupiny), nezávislé od národných regulátorov. Budú zohrávať úlohu mediátora medzi kontrolnými inštitúciami členských štátov, čo znamená, že v prípade, že sa regulátori pobočiek nebudú v nejakej problematike vedieť dohodnúť s regulátormi v krajine pôvodu firmy, vstúpia medzi nich a navrhnú riešenie.

Kontrola na vyššej úrovni

De Larosièrova skupina predložila aj návrh ako predísť riziku z globálneho pohľadu na finančný systém. Podľa nich by mala v rámci Európskeho systému centrálnych bánk vzniknúť inštitúcia, ktorá bude zahŕňať každý členský štát. ECB bude predsedať orgánu s názvom Európska rada pre systémové riziko (ESRC). ESRC nahradí Výbor bankového dohľadu.

Na zabezpečenie garancie stability systému by orgán mal včas upozorňovať na riziko a mal by mať prístup ku všetkým dôležitým informáciám.

Finančná regulácia (ratingové agentúry, hedgeové fondy a deriváty)

Skupina tiež navrhla niekoľko opatrení na zmiernenie dôsledkov zlyhania regulácie, ktoré odhalila súčasná kríza. Ratingové agentúry by mal registrovať a kontrolovať nový orgán starajúci sa o istiny. Ide o posilnenú verziu existujúcej CESR (Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov) a presahuje aj návrhy Komisie o ktorých sa v súčasnosti diskutuje v Parlamente. Komisia však nesúhlasí s jedinou regulačnou inštitúciou pre ratingové agentpry.

Aj napriek tomu, že miera zavinenia súčasnej krízy zo strany manažérov hedgeových fondov, nie je veľká, experti chcú, aby ich činnosť bola sledovaná prísnejšie. Budú musieť otorene hovoriť o svojich stratégiách a metódach, ktoré doteraz podliehali prísnemu tajomstvu, aby sa citlivé informácie nedostali ku konkurencii.  

Pokiaľ ide o deriváty, najmä o swapy kreditného zlyhania, súhlasia s vytvorením centrálneho clearingového domu, avšak vyhli sa odpovedi na otázku, kde by mala takáto inštitúcia sídliť.

Reakcia Komisie

Predseda Komisie José Manuel Barroso uvítal správu a nazval ju dobrým základom pre ďalšie návrhy, ktoré by mali zverejniť budúci týždeň (4. marca) pred summitom plánovaným na 19. a 20. marca. Komisia chce do apríla predložiť návrhy na reguláciu hedgeových fondov a fondov private equity. Šéf Európskej strany socialistov Poul Nyrup Rasmussen uvažuje, či nejde o úmyselný odklad, pretože takto by sa Európa mohla vyhnúť zaujatia spoločného stanoviska voči hedgeovým fondom aj fondom private equity pred aprílovým londýnskym summitom G20.  

Pozície:

Predseda Komisie José Manuel Barroso povedal: „Táto správa je dôležitým prínosom pre našu prácu. Zahŕňa niekoľko významných návrhov v oblastiach, ktoré Komisia považuje za dôležité.“

Predseda Strany európskych socialistov Poul Nyrup Rasmussen tvrdí, že „návrhy Delarosiérovej skupin& reprezentujú základný krok vpred“. „Sú ambiciózne, ale praktické. Reflektory teraz svietia na Európsku komisiu. Je to test Barrosovej odvahy a presvedčenia. Dnešok by mal byť významným dňom v histórii medzinárodných finančných trhov, ale uvidí sa, či je súčasná konzervatívna Komisia schopná uskutočniť odporúčané kroky.“

John Purvis, konzervatívny europoslanec, člen výboru pre ekonomické a menové záležitosti povedal: „Komisia by mala trvať na väčšej transparentnosti a opatrnosti na finančných trhoch, ale nesmieme zabudnúť, že žijeme v globálnom hospodárskom systéme a príliš horlivá intervencia môže byť škodlivá pre našu medzinárodnú konkurencieschopnosť.“

Generálny tajomník Európskej bankovej federácie Guido Ravoet povedal: „Dúfame, že toto politické momentum bude zvládnuté a sme zvedaví na následné kroky Európskej komisie.“

Európske poisťovacie spoločnosti správu uvítali:  „Vítame túto načasovanú rozsiahlu analýzu regulácie finančných služieb v Európe, ktorá vznikla na pozadí súčasnej hospodárskej krízy,“ povedal Tommy Persson, prezident poisťovníckej federácie CEA.

Martin Barto, viceguvernér Národnej banky Slovenska: