Gemer rozvíja podnikateľské povedomie mladých, znevýhodnených a etnických skupín

Jedným z víťazov národného kola súťaže Európske podnikateľské ocenenia 2008 je projekt Rozvoj a podpora podnikateľských služieb mladým v zaostalých regiónoch strednej Európy – Youngbusiness.net 2-3. Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer – Malohont –  sa spolu s partnermi už štvrtý rok svojou iniciatívou snaží o zmenu a vylepšenie zlých ekonomických ukazovateľov regiónu podporou podnikateľského povedomia najmä mladých ľudí, znevýhodnených a etnických skupín.

Okres Rimavská Sobota patrí najmä pre vysokú nezamestnanosť medzi najzaostalejšie okresy Slovenska. Špecifickým problémom regiónu je aj nedostatočne kvalifikovaná pracovná sila a nerozvinuté podnikateľské povedomie. „Naša agentúra analyzuje potreby a podmienky regiónu a hľadá efektívne riešenia pre prioritné problémy. V rámci svojich aktivít sme riešili podporu malého a stredného podnikania (MSP) projektom Investičné ponuky miest a obcí v južnej časti Banskobystrického kraja (www.slovinvest.com). Tiež sme v rámci programu cezhraničnej spolupráce (CBC, dnes Interreg) spolupracovali s partnermi v Maďarsku na stratégii rozvoja cezhraničnej spolupráce župy Heves a Nógrád  a Euroregiónom Slaná – Rimava. Tu sme sa jednak dotkli problematiky MSP a zároveň stretli s partnermi, ktorí boli zapojení do projektu Youngbusiness.net 1,“ hovorí Juliana Uhrinová o počiatku projektu na Slovensku.

Youngbusiness.net je medzinárodná iniciatíva zameraná na podporu rozvoja podnikateľského povedomia najmä medzi mladými Európanmi. Predkladateľ projektu Youngbusiness.net 2 (YBN 2)  – spoločnosť WYEC London Tooting – plánoval zapojiť aj partnera zo Slovenska. „Predložili sme im naše materiály a tiež referencie našej agentúry a boli sme vybratí na prípravu projektu YBN 2, ktorý bol podporený v rámci programu Leonardo da Vinci,“ vysvetľuje Juliana Uhrinová. Na iniciatíve sa okrem WYEC London podieľali aj partneri z Maďarska BIVÁK Budapešť, NIVÁK Eger a Malopolska regionálna rozvojová agentúra Krakow.

Iniciatíva sa v slovenskom regióne Gemer – Malohont snaží o zlepšenie sociálnej kohézie, legislatívnych podmienok, rozvoj podnikateľského sektora a o regeneráciu sociálneho a ekonomického prostredia najmä zvyšovaním zamestnanosti. Okrem toho jej špecifickým cieľom je zlepšiť podnikateľskú gramotnosť medzi cieľovými skupinami a odbúrať strach z podnikania.

Súčasťou YBN 2 bol vzdelávací program Podnikanie ako životná stratégia, ktorý spočíval v poskytovaní bezplatných tréningových programov zameraných na rozvoj podnikateľského povedomia a myslenia. Cieľovou skupinou boli mladí ľudia a znevýhodnené a etnické skupiny od 16 do 35 rokov. Youngbusiness.net 3 je vlastne priamym pokračovaním YBN 2.

Aktivity v 1. pracovnom balíku:

 • prenos metód, učiva a techník vyvinutých v YBN2
 • podpora uplatnenia sa absolventov tréningu v pracovnom procese a podnikaní – poradenstvo, konzultácie
 • podpora rozvoja služieb pre mladých, po podnikaní túžiacich ľudí vo fáze prípravnej, pred a po začatí    samostatnej  zárobkovej činnosti, podnikania – informácie, motivácia, vyhľadávanie zdrojov
 • šírenie podnikateľskej kultúry a vzdelávanie v oblasti podnikania – školiace materiály a prezentácie
 • vytváranie podmienok pre vzdelávanie prostredníctvom internetu
 • zapájanie nových partnerov do tréningového procesu
 • propagácia dosiahnutých výsledkov  

Aktivity v 2. pracovnom balíku:

 • informovanie všetkých zainteresovaných zložiek (politici, pedagógovia, združenia podnikateľov, štátna a verejná správa) o prínose podnikania v sociálnej kohézii, zamestnanosti a zamestnateľnosti a v celkovej ekonomickej regenerácii spoločnosti
 • vytváranie trvaloudržateľných prostriedkov na podporu podnikania – inkubácia, podnikateľské centrá…
 • založenie Spoločenstva na podporu podnikania mladých v Strednej Európe s medzinárodnou pôsobnosťou vo všetkých partnerských krajinách
 • vytvorenie funkčného systému Spoločenstva a akreditácia programu
 • propagácia programu prostredníctvom podujatí na národnej a nadnárodnej úrovni

Výsledky pracovných balíkov projektu:

 • 328 záujemcov
 • 222 účastníkov štart tréningu – vedomostný rozvoj
 • 112 účastníkov tréningu štruktúra podnikateľského plánu
 • 10   účastníkov využilo možnosť individuálneho poradenstva
 • 12   vyškolených pedagógov a trénerov v rámci projektu
 • 11   účastníkov tréningov sa rozhodlo samostatne podnikať a vytvorilo vlastný podnik

„Podporili sa aj tri nové podnikateľské centrá na poskytnutie podnikateľských služieb v plnom rozsahu, vrátane inkubácií; rozvíjal sa nový akreditačný systém pre mladých podnikateľov, ktorý bol odsúhlasený na používanie v Maďarsku a Slovensku a získali sme podklady na založenie medzinárodnej Spoločnosti na podporu podnikania mladých v Strednej Európe,“ hovorí o dosiahnutých kvantifikovateľných ukazovateľoch  Juliana Uhrinová . „Naše začiatky boli ťažké v konfrontácii s medzinárodnými partnermi, ktorí čerpali z viac ako 10 ročných skúseností so vzdelávaním v oblasti podpory a rozvoja malého a stredného podnikania. Bolo ťažké obstáť na medzinárodnom poli v neštandardnej úlohe,  avšak úspešnou realizáciou aktivít a napĺňaním cieľov projektu sme vytvorili pevný základ a perspektívu pre dosiahnutie podmienok porovnateľných s partnermi projektu v tejto oblasti,“ dodáva.

Víťazom národného kola súťaže je okrem projektu Rozvoj a podpora podnikateľských služieb mladým v zaostalých regiónoch strednej Európy – Youngbusiness.net 2-3 aj projekt Kvalitní v škole – úspešní v živote. Celoeurópsku finálovú zostavu oznámia vo februári v Bruseli. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže bude v máji v Prahe počas Prvého týždňa malého a stredného podnikania. Súťaž Európske podnikateľské ocenenia na Slovensku zastrešuje  Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania s podporou Enterprise Europe Network.