Hypotekárne úvery – jednotný trh

 

Pozadie

Zatiaľ čo sa v EÚ podarilo v posledných rokoch v podstate vytvoriť „veľkoobchodný“ trh s finančnými službami, na spotrebiteľskej úrovni existujú stále prevažne národné ohraničené trhy. Platí to aj pre trh s hypotekárnymi finančnými produktmi.

O krokoch EÚ v oblasti hypotekárnych pôžičiek sa hovorí už dlho. Ide o obrovský trh, ktorý sa na konci roku 2003 rovnal 33% celkového HDP Únie, naviac sa priamo dotýka spotrebiteľov. Cezhraničné transakcie však tvoria veľmi malú časť (len 1% objemu hypotekárnych úverov je cezhraničných). Komisia sa preto snaží zabezpečiť otvorenie trhu cezhraničnej konkurencii, čo má zvýšiť možnosti výberu pre spotrebiteľov.

V tejto súvislosti si ale treba položiť aj ďalšiu otázku: je možné integráciu hypotekárneho trhu dosiahnuť reguláciami zo strany EÚ? Pri predstavovaní Zelenej knihy dal komisár pre vnútorný trh McCreevy jasne najavo, že ak bude odpoveď záporná, nemožno očakávať žiadnu legislatívu Únie. Zástupcovia sektora uprednostňujú dobrovoľné štandardy.

Otázky

Skupina fórum

V marci 2003 Komisia vytvorila Skupinu fórum pre hypotekárne úvery, ktorá mala preskúmať prekážky vytvorenia jednotného európskeho trhu v tomto sektore. Jej správa, predložená v decembri 2004, obsahovala celkovo 48 legislatívnych a nelegislatívnych odporúčaní. Na ich základe bola vytvorená Zelená kniha.

Zelená kniha

Zelená kniha, ako konzultatívny dokument, ku ktorému sa majú vyjadriť hlavní aktéri sektora, sa dotýka viacerých otázok:

  • Ochrana spotrebiteľa: najdôležitejší problém, týkajúci sa druhu informácií, ktoré má mať požiačiavajúci (banka, iná inštitúcia) poskytnúť prijímateľovi pôžičky. Má existovať EÚ štandard pre výpočet a prezentáciu ročnej úrokovej miery? Má byť kódex správania sa právne záväzný?

  • Prístup k informáciám: ako môže spotrebiteľ získať informácie o hypotekárnych produktoch, má byť hypotekárne poradenstvo povinné? Aké zabezpečenie je dostatočné?

  • Právny systém: zákony ktorého členského štátu majú riadiť cezhraničné transakcie? Ako získa banka informácie o schopnosti dlžníka splácať úver?

  • Eurohypotéka: jednou z diskutovaných možností je európska hypotekárna listina, ktorá by odstránila problémy spojené s rozdielnymi právnymi systémami.

  • Bariéry: napríklad daňové, procedúry náhrady škody, limity na výšku úroku.

  • Financovanie hypoték: ako je možné prehĺbiť zdroje financovania? Môžu byť hypotéky poskytované aj inými inštitúciami ako sú banky a stavebné sporiteľne?

Zdroj: The Costs and Benefits of Integration of EU Mortgage Markets, London Economics, august 2005

Štúdia nákladov a ziskov

V septembri 2005 Komisia, v rámci konzultačnej procedúry, zverejnila štúdiu konzultačnej agentúry London Economics o predpokladaných nákladoch a potenciálnych prínosoch integrácie hypotekárnych trhov pre spotrebiteľov i priemysel. Štúdia odhaduje, že v najbližších desiatich rokoch prinesie integrácia 94,6 miliárd eur. O cezhraničné hypotéky by podľa nej mali záujem ako veritelia, tak dlžníci.

Rozdiely v hypotekárnych úrokových mierach v EÚ, december 2004

Krajina

Základná úroková miera centrálnej banky (%)

Rozdiel v premenlivých sadzbách hypotekárnych úverov

Rozdiel ročnej percentuálnej miery poplatkov* (APRC)

Eurozóna

Rakúsko

2

2,17

2,16

Belgicko **

2

1,36

Francúzsko **

2

1,53

Fínsko

2

1,14

1,21

Nemecko

2

1,45 *****

2,08 *****

Grécko

2

2,21

2,54

Írsko

2

1,39

1,42

Taliansko

2

1,66

1,82

Luxembursko

2

1,38

2,08

Holandsko

2

1,10

2,06

Portugalsko

2

1,39

2,06

Španielsko

2

1,19

1,39

Nečlenovia eurozóny z EÚ-15

Dánsko

2

1,30

2,1

Švédsko ** ***

2

1,12

Británia **

4,75

1,85

Nové členské krajiny

Česká republika

2,5

2,67

Estónsko

2,22

1,48 ****

Maďarsko

9,8

2,27

Lotyšsko

4

3,51

Litva

3

3,40

Poľsko

6,5

0,96

Slovensko

4

2,82

Poznámka: Rozdiel APRC je vynechaný pri krajinách, kde sa základná úroková miera národnej centrálnej banky líši od miery ECB z dôvodu problematickej komparability týchto rozdielov.
* APRC meria celkovú cenu pôžičky pre spotrebiteľa (úrok, poplatky…)
** údaje za november 2004
*** údaje o APRC nie sú k dispozícii
*** priemerná úroková miera pre štvrtý štvrťrok 2004
**** priemerná úroková miera pre všetky hypotekárne úvery denominované EEK
***** údaje za november 2004

Zdroj: The Costs and Benefits of Integration of EU Mortgage Markets, London Economics, august 2005

Kódex správania sa

V roku 2001 zostavila Komisia kódex toho, aké informácie majú byť poskytované spotrebiteľom v EÚ pri hypotekárnych pôžičkách. Kódex podpísalo 3600 poskytovateľov hypotekárnych úverov. Štúdia z roku 2003 však vrhla tieň pochybností na jeho efektívnosť – mnohé poskytované informácie boli podľa nej nekompletné či nesprávne.

Expertná skupina

Kvôli komplexnosti problematiky hypotekárnych úverov sa Komisia koncom júna 2006 rozhodla vytvoriť Expertnú skupinu pre hypotekárne financovanie. Skladá sa z aktérov zastupujúcich všetky možnosti financovania a väčšinu hypotekárnych trhov v EÚ. Jej cieľom je analyzovať bariéry rozvoja cezhraničných aktivít (napr. hypotekárna pôžička v zahraničnej banke) a navrhnúť vhodné riešenia.

Komisia sa na základe záverov skupiny rozhodne, či a aké kroky EÚ treba uskutočniť. Tie by mali byť následne zahrnuté do bielej knihy o integrácii trhov s hypotekárnymi úvermi v EÚ, ktorá bude predstavená v roku 2007.

Európske hospodárstvo

V pravidelných správach Komisie o stave ekonomiky eurozóny sa konštatuje, že jeden z dôvodov rozdielneho ekonomického rastu v členských krajinách je fragmentovaný trh s nehnuteľnosťami. Z toho Komisia uvádza, že integrácie tohto trhu prispeje k celkovému monetárnemu rastu Únie.

Pozície

Komisár McCreevy predstavil návrh (Zelenú knihu) slovami, že jej cieľom je zhodnotiť, či je pre vznik celoeurópskeho hypotekárneho trhu potrebná akcia Komisie. Zdôraznil, že náklady a prínosy akejkoľvek budúcej legislatívy budú prísne zhodnotené pred tým, než bude navrhnutá.

Zástupcovia korporátnej sféry nezareagovali na prístup Komisie s nadšením. Podľa nich môže kladenie dôrazu na ochranu spotrebiteľa v konečnom dôsledku viesť k poklesu množstva a typov produktov na trhu. Andreas ZenderEurópskej federácie stavebných sporiteľní povedal: „Komisia nemôže simulovať vnútorný trh, musí ale vytvoriť potrebný rámec. Cieľ nebol dosiahnutý.“

Európska asociácia verejných bánk je proti regulácii. Argumentuje, že regulácia nevytvorí dostatočne masívnu ekonomiku a môže dokonca, narušením fungujúcich efektívnych praktík, náklady zvýšiť.

Obe korporátne inštitúcie podporili namiesto regulácie udržanie dobrovoľného kódexu, objavila sa tiež podpora pre nejakú formu európskeho hypotekárneho nástroja.

Ďalšie kroky

  • V roku 2007 má byť vydaná Biela kniha o integrácii trhov s hypotekárnymi úvermi v EÚ.