Iba polovica slovenských domácností má počítač

Krátka správa

Prieskum poskytuje údaje platné k januáru 2006. V prvej časti bol zameraný na úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami (IKT). V druhej časti boli otázky orientované na využívanie osobných počítačov, nákup a predaj cez internet, schopnosť pracovať s osobným počítačom (počítačové zručnosti). Vzorku respondentov tvorilo 4500 domácností. V každej domácnosti bol vybraný jednotlivec vo veku nad 12 rokov, ktorý odpovedal na otázky.

Prieskum ukázal, že 50,1 % domácností má osobný počítač. Výraznejší bol tento podiel v skupine domácností s aspoň jedným nedospelým členom do 16 rokov. Z takých má počítač až 69,1 % domácností. Okrem toho má 99,3 % slovenských domácností televízor 85,4 % mobilný telefón. Prístup na internet z domu uviedlo 26,6 % domácností. Z nich 88,1 % domácností využíva pre prístup na internet osobný počítač. Najčastejšie používaným typom internetového pripojenia je klasické vytáčané dial-up (43,8 %) a širokopásmové pripojenie (43 %).

Z tých, ktorí uviedli, že nemajú prístup na internet doma, väčšina tvrdí, že ho nechce alebo nepotrebuje (40,4 %). Pre tých, ktorí uviedli, že majú prístup inde ako doma (34,4 %), je používanie internetu drahé (32,6 %) a náklady na jeho zriadenie sú vysoké (31,8 %). Len 11 % Slovákov starších ako 16 rokov nakúpilo počas posledných 12 mesiacov nejaký tovar alebo službu cez internet. Viac bolo mužov ako žien, prevládli obyvatelia vo veku 25 až 34 rokov, vysokoškolsky vzdelaní a spomedzi ekonomicky aktívnych to boli živnostníci. Najčastejšie sa cez internet nakupovali knihy, časopisy a noviny, odevy a cestovanie.

Okrem domácností prieskum „preveroval“ aj využívanie IKT v podnikoch. V tomto prípade vzorku tvorilo 4 564 podnikov zo všetkých produkčných odvetví. Podniky s počtom zamestnancov 250 a viac boli oslovené vyčerpávajúco, ostatné výberovo. Publikované výsledky sú za podniky s počtom zamestnancov 10 a viac.

Takmer všetky firmy u nás (97,5 %) používali v januári 2006 počítače a 93,5 % podnikov malo prístup na internet. Väčšina podnikov sa pripája na internet cez DSL alebo iné širokopásmové pripojenie (65 %). Najčastejšie sú pripojenia s rýchlosťou medzi 144 kb/s a 2 Mb/s (65,1 %). Len jedna pätina podnikov má rýchlosť pripojenia väčšiu ako 2 Mb/s. 11,6 % firiem vlani nakupovalo cez internet a 4,3 % svoje tovary a služby cez internet aj predalo.