Kapitálu sa v únii rozviažu možnosti

zdroj: MZVaEZ

Únia kapitálových trhov má v prvom rade riešiť vysokú závislosť podnikov na financovaní z bánk.

Európska komisia tento týždeň predstavila akčný plán, teda postupnosť krokov, ako chce do roku 2019 takúto úniu vytvoriť.

Táto iniciatíva bude aj jednou z priorít slovenského predsedníctva v EÚ v druhom polroku 2016, potvrdil pre TASR vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.

Akčný plán EK je založený na štyroch hlavných zásadách – vytvorenie viac príležitostí pre investorov, prepojenie financovania s reálnou ekonomikou, podpora silnejšieho a odolnejšieho finančného systému, ako aj prehĺbenie finančnej integrácie a zvýšenie hospodárskej súťaže.

Podľa  Javorčíka sa mnohé z častí plánu ocitnú na predsedníckom stole Slovenska. Túto iniciatívu treba podľa neho vnímať v kontexte snahy EÚ zvýšiť investície do európskej ekonomiky.

Menšie podniky

Kapitálová únia má zlepšiť možnosti financovania podnikov, najmä malých a stredných podnikov (MSP), a to nie len cez bankové inštitúcie, ale aj cez poisťovne a penzijné fondy.

Javorčík oceňuje, že sa zavádza jednak transparentnosť do vzťahov medzi investormi a prijímateľmi zdrojov, čiže firmami, a na strane druhej sa zavádza stabilita do zdrojov financovania, ktoré budú oveľa rôznorodejšie než doteraz.

Zdôraznil, že malé a stredné podniky sú na Slovensku hybnou silou ekonomiky, ale do istej miery majú obmedzené možnosti financovania aj vzhľadom na to, že kapitálové trhy sú v Európe pomerne izolované. EÚ podľa jeho slov nemá jednotný kapitálový trh, ako napríklad Spojené štáty, kde je vďaka tejto skutočnosti objem financovania MSP päťkrát väčší, ako je tomu v Európe.

Dodal, že zjednodušovanie prístupu k potrebným kapitálovým zdrojom sa robí ľahšie na úrovni celej dvadsaťosmičky, ako keby každý členský štát mal zavádzať vlastné pravidlá.

Synergia s inými prioritami

Slovenské predsedníctvo bude musieť podľa Javorčíka "rozmeniť na drobné" návrh, ktorý predložila EK, a zistiť, aký je harmonogram predkladania konkrétnych návrhov.

"Na základe toho môžeme identifikovať, ktoré smernice alebo nariadenia budú diskutované v druhom polroku 2016. Tento akčný plán nám už poskytol určitý rámec, ale musíme intenzívne diskutovať s Komisiou, čo bude treba riešiť," upozornil Javorčík.

Slovenský diplomat zároveň dodáva, že táto agenda je v súlade s inými prioritami slovenského predsedníctva v EÚ, ktorými sú napríklad energetická únia či jednotný digitálny trh. Podľa jeho slov návrh kapitálovej únie zapadá do konceptu rozširovania jednotného trhu a procesu odbúravania bariér.

(Spájanie kapitálových trhiv Slovensku pomôže)

Dokončenie HMÚ

Únia kapitálových trhov je podľa Európskej komisie dôležitou súčasťou úsilia o dokončenie európskej hospodárskej a menovej únie.

Ako prvý Komisia predloží súbor opatrení s cieľom obnoviť vysokokvalitnú sekuritizáciu a podporiť dlhodobé investície do infraštruktúry. Komisia chce do konca tohto roka oznámiť zmeny smernice, ktorá má uľahčiť malým a stredným podnikom prístup k získaniu kapitálu za nižšie náklady.

Komisia okrem toho dnes začala dve konzultácie o fondoch rizikového kapitálu a krytých dlhopisoch.

V súlade so zásadami lepšej právnej regulácie EK zároveň vyhlásila výzvu na predloženie dôkazov o kumulatívnych vplyvoch právnych predpisov vo finančnej oblasti. Cieľom je zabezpečiť, aby fungovali tak, ako to bolo zamýšľané, bez zbytočného prelínania požiadaviek na predkladanie správ alebo bez rozporov medzi jednotlivými právnymi predpismi.