Komisia chce spopularizovať elektronické faktúry

foto: Účet za telefón, zdroj: flickr, autor: cubicgarden

Ak by sa papierové faktúry nahradili elektronickými, podľa odhadov Bruselu by sa tak v EÚ mohlo ušetriť 40 miliárd eur ročne. Spotrebovalo by sa menej papiera, menej by sa míňalo na poštové služby a administratívne úkony by sa stali automatickejšími.

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za oblasť priemyslu Antonio Tajani uviedol, že elektronické fakturovanie podporí celkovú konkurencieschopnosť európskych podnikov najmä tých malých a stredných tým, že nastane v podstate revolúcia v platení účtov.

„Elektronické fakturovanie má potenciál urobiť skutočnú zmenu pre podniky, spotrebiteľov a európsky obchod ako celok,“ doplnil komisár pre vnútorný trh Michel Barnier, pričom zdôraznil ich výhodnosť pre šetrenie času a peňazí.

V komunikácii zverejnenej vo štvrtok Európska komisia poukázala, že väčšie využívanie elektronických faktúr by mohlo mať aj pozitívny vplyv na životné prostredie. Znížili by sa totiž emisie CO2 spojené s prepravou pošty, podľa odhadov EÚ o milión ton ročne.

Nižší podiel na trhu

Elektronické faktúry stále predstavujú minimálny podiel, v závislosti od členského štátu je to od 3 % do 30 %. Európsky priemer je 5 %.

Podľa odhadov len milión z 23 miliónov európskych podnikov operujúcich v rámci EÚ využíva elektronické fakturovanie.

Komisia chce zvrátiť tento trend. Elektronické faktúry by sa do roku 2020 mali stať najpopulárnejšou metódou fakturovania. Exekutíva však za kľúčové považuje angažovanie verejných autorít, pretože samotné malé a stredné podniky, ktoré reprezentujú 99 % podnikov v EÚ, majú tendenciu preferovať papierové miesto virtuálnych faktúr.

Aj verejné orgány by mali prejsť na virtuálne faktúry

Ak by verejná administratíva prešla na elektronické faktúry, malo by to obrovský vplyv na ekonomiku, zdôraznila Komisia. Okrem toho by to nútilo aj firmy adaptovať sa na elektronické štandardy.

V niektorých členských krajinách sú virtuálne faktúry pre verejnú administratívu povinné. Ide napríklad o Taliansko, Fínsko či Dánsko. Vo Švédsku majú zasa plne funkčný systém elektronického obstarávania.

Ostatné krajiny elektronizáciu účtovníctva zatiaľ len pripravujú. Na európskej úrovni Európska komisia spustila iniciatívu PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line, Paneurópske verejné obstarávanie on-line), vďaka ktorej národné administratívy vzájomne spolupracujú, aby tak propagovali elektronickú komunikáciu medzi podnikmi a verejnými autoritami.

Exekutíva okrem toho v rámci osvety od členských štátov požaduje, aby organizovali fóra pre výmenu najlepších postupov pri elektronickom účtovníctve.

Zapojenie malých a stredných podnikov

Drobné firmy od využívania elektronických faktúr odrádzajú právne, technické a finančné prekážky. „Cena zabezpečenia potrebného softvéru a hardvéru a tiež transakcií vykonaných elektronickými nástrojmi by mala byť garantovaná na znesiteľnej úrovni,“ zdôrazňuje asociácia malých a stredných podnikov špecializujúca sa na štandardizáciu – Normapme.

Malé podniky pracujú so širokou škálou klientov a dodávateľov, často pracujúcimi s odlišnými štandardami pre elektronické účtovníctvo. Komisia teda navrhuje, aby sa vytvorili kompatibilné systémy naprieč celou dodávateľskou sieťou.

Právnou prekážkou je často aj rôzne vnímanie elektronických podpisov, čo malé podniky odrádza najmä od cezhraničného pôsobenia. Exekutíva preto plánuje reformovať smernicu o elektronických podpisoch, aby tak sprístupnila ich rozoznávanie v zahraničí.

Za vhodnú príležitosť pre harmonizovanie pravidiel o elektronickom fakturovaní Európska komisia považuje transpozíciu revidovanej smernice o DPH. Tá zaručuje, že výmena elektronických faktúr medzi podnikmi, prebieha bez poplatkov.