Komisia kritizuje Londýn za diskrimináciu pracovníkov z východnej Európy

Pracovníci z nových členských štátov sú občanmi Európskej únie a mali by mať rovnaké práva ako občania Veľkej Británie. To v praxi na britských ostrovoch v súčasnosti neplatí.

Imigranti, ktorí prichádzajú do Veľkej Británie pracovať z iných členských štátov nemôžu napríklad požiadať o podporu a ďalšie výhody sociálneho zabezpečenia, pokiaľ sú v krajine kratšie ako 12 mesiacov.

Väčšina štátov EÚ si po vstupe krajín východného bloku v roku 2004 ponechala možnosť uplatňovať kvóty a pracovné povolenia. Výnimkou bolo len Írsko, Veľká Británia a Švédsko.

V roku 2006 sa väčšina starých členských krajín vzdala možnosti blokovať príchod pracovnej sily z nových členských štátov a dočasné reštrikcie zaviedli opäť v čase vstupu Bulharska a Rumunska do EÚ v roku 2007.

Podľa názoru Európskej komisie by však obmedzenia nemali trvať viac ako sedem rokov. A väčšina členských krajín prechodné reštrikcie postupne odstraňuje.

Veľká Británia otvorila svoj pracovný trh v roku 2004, ale súčasne zaviedla, pre veľký príliv pracovných migrantov z východnej Európy, Program registrácie pracovníkov (Worker Registration Scheme, WRS). Ten má zabrániť neoprávnenému poberaniu sociálnej podpory.

Registrácia do programu stojí 104 eur a vzťahuje sa na členské krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, s výnimkou Cypru a Malty. Pokiaľ pracovník pracuje 12 mesiacov s prerušením nie dlhším ako 30 dní, získava oprávnenie na pobyt. Až potom môže brať sociálne dávky, pokiaľ ich potrebuje.

Podľa základných dohôd EÚ je voľnosť pohybu osôb základným princípom jednotného trhu EÚ. Európska komisia preto už varovala Londýn, že pokiaľ do dvoch mesiacov nezladí svoju legislatívu s právom EÚ, predloží prípad Európskemu súdnemu dvoru.

Podľa expertky na právo EÚ z univerzity v Durhame Eleanor Spaventovej základným problémom britských reštrikcií je rozdielny prístup k pracovníkom na základe národnosti: „Pokiaľ pracovníkom dovolia vstúpiť a pracovať na britskom území, musia mať rovnaké podmienky – nie je možné diskriminovať ich na základe národnosti,“ vysvetlila Spaventa.

Británia už prisľúbila, že sa bude žiadosťou Komisie zaoberať. Londýn medzitým uvažuje o zachovaní Programu registrácie pracovníkov do apríla 2011, kedy končí tiež platnosť prechodných obmedzení pre pracovníkov z bývalých komunistických štátov v Nemecku a Rakúsku.