Komisia má v úmysle reorganizovať poisťovací sektor

Krátka správa

Komisia sa návrhom novej smernice pustila do rozsiahlych reforiem pre poisťovacie a zaisťovacie subjekty s cieľom zvýšiť stupeň ochrany poistencov a pokročiť v integrácii tohto sektora, ako aj zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho poisťovacieho trhu.

Smernica Solvency II. zavedie s cieľom zvýšenia ochrany poistencov nové pravidlá pre celkový finančný stav poisťovacích spoločností, a to prispôsobením hraničných požiadaviek riziku, ktoré na sebe poisťovateľ berie. Tento prístup zohľadňuje súčasný vývoj v poisťovníctve, rizikovom manažmente, finančných postupoch, medzinárodnom finančnom spravodajstve, atď.

Veľké poisťovacie spoločnosti, ktoré diverzifikujú svoje riziko, vyťažia pravdepodobne viac z novej kalkulácie kapitálových požiadaviek a uvoľnia prebytočný kapitál.

Ďalšou dôležitou inováciou je nový kontrolný systém. S cieľom zvýšenia harmonizácie a zjednodušenia realizácie kontrolných postupov, nástrojov a právomocí sa Komisia usiluje zaviesť skupinový kontrolný systém na čele s domácim kontrolným orgánom v každej krajine.    

Solvency II. je podobne ako Smernica o kapitálových požiadavkách prijímaná v rámci Lamfalusského procesu a v rámci prvého kroku stanovuje najvyššie zásady v rámcovej direktíve. Následne po dohode s Európskym parlamentom a Radou EÚ, ktorá sa udeje možno ešte pred európskymi parlamentnými voľbami v roku 2009, budú s pomocou Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a zamestnaneckými penzijnými schémami (CEIOPS) vypracované opatrenia na realizáciu danej smernice. Samotná implementácia by mohla začať v roku 2010, ale nepredpokladá sa, že sa celý proces zavŕši do roku 2012.