Komisia navrhla zmeny v kontrole finančného sektora

Pozadie:

Postupujúca finančná kríza zintenzívnila podtrebu európskej kontroly finančných inštitúcií nielen na národnej úrovni, ale hlavne ich medzinárodných aktivít. Podľa údajov Európskej komisie v Európe operuje osem tisíc bánk, avšak dve tretiny z nich vlastní 44 multinárodných inštitúcií. Komisia teda navrhla kolégium národných kontrolórov, ktorí by mali na starosti dozor nad finančným sektorom (smernica CRD) a poisťovníckym sektorom (smernica Solvency II).

Vlády členských krajín tento postup zatiaľ odmietajú. Vznikla teda pracovná skupina, ktorej úlohou je navrhnúť ďalší postup. Vedie ju Jacques de Larosier, bývalý riaditeľ Medzinárodného menového fondu. Komisia očakáva, že s konkrétnymi návrhmi príde v polovici marca, pred kľúčovým summitom G 20, ktorý bude 2. apríla v Lodýne.

Otázky:

Komisár pre vnútorný trh Charle McCreevy včera (26. januára) vyzval k prehodnoteniu kompetencií troch európskych expertných skupín, ktoré majú na starosti monitoring bankového (CEBS), poisťovníckeho (CEIOPS) a investičného (CESR) sektora. Tri orgány tvorené národnými expertmi dokázali, že neboli schopné predpovedať a predísť súčasnej kríze, ktorú mnohí považujú za najhoršiu od globálneho ekonomického úpadku v roku 1929.

Pokiaľ návrhy Komisie podporí Parlament a Rada, tri skupiny by mali mať väčšie monitorovacie právomoci a ich povinnosťou by bolo odhadovať trendy, potenciálny risk a slabé miesta vo všetkých oblastiach finančného sektora a výsledky svojich analýz by museli zverejňovať minimálne dvakrát do roka. Zmenou v ich činnosti by bol aj fakt, že rozhodnutia, ktoré prijmu už nebudú musieť byť výsledko konsenzu, ale budú platné aj v prípade zhodného hlasovania kvalifikovanej väčšiny.

Tieto návrhy prišli v čase, keď Európska centrálna banka chce, aby jej boli udelené väčšie regulačné právomoci pri dozore nad bankami. Na otázku, či rozhodnutie Komisie by mohlo byť prekážkou pre ciele ECB, Oliver Drewes, McCreevyho hovorca povedal: „V tomto štádiu vítame každý návrh, no musíme byť pragmatickí.“ Predstavitelia ECB sa k situácii nevyjadrili, na druhej strane členovia expertných skupín uvítali rozhodnutie Komisie.

Na zabezpečenie nezávislosť činnosti troch skupín Komisia navrhla osobitný spôsob ich financovania. V období od januára 2010 do konca roka 2013 bude na činnosť CEIOPS, CEBS a CESR vynaložených €8 miliónov a €28.2 milióna na financovanie ostaných medzinárodných finančných orgánov, napríklad Výboru pre medzinárodné účtovné štandardy (IASCF).