Komisia nevidí v dotácii pre Duslo Šaľa problém

Zdroj: TASR

Plán slovenskej vlády poskytnúť spoločnosti Duslo, a.s. daňovú úľavu vo výške 58 miliónov eur je v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ. Dotácia sa podľa pravidiel EÚ klasifikuje na "regionálnu investičnú pomoc".

Pre schválenie takejto pomoci je nutný súhlas Európskej komisie. Duslo, požiadalo o dotáciu začiatkom mája, po tom, čo do platnosti vstúpili nové pravidlá o schvaľovaní štátnej pomoci. Ministerstvo hospodárstva ju za seba schválilo 26. júna.

Duslo a.s. je súčasťou českého konglomerátu Agrofert (vlastníkom je český minister financí a predseda strany ANO, Andrej Babiš). Vyrába dusík (vrátane amoniaku), viaczložkové priemyselné hnojivá a iné chemické produkty, ako sú gumárske chemikálie.

Spoločnosť žiadala poskytnutie daňových stimulov vo výške 58 miliónov na podporu investičného projektu, ktorého cieľom je modernizácia zariadení na výrobu amoniaku v Šali – oblasti s vysokou nezamestnanosťou a životnou úrovňou nižšou ako priemer EÚ, ktorá je oprávnená na regionálnu pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Európska komisia dospela k záveru, že plánovaná štátna pomoc „podporí ciele regionálneho rozvoja bez toho, aby nenáležite narúšala hospodársku súťaž na jednotnom trhu.“

Komisia projekt posúdila na základe usmernení o regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013 (uplatňovanie predĺžené do 30. júna 2014), ktoré sa vzťahujú na opatrenia, v súvislosti s ktorými sa rozhodnutie o poskytnutí pomoci prijalo pred 1. júlom 2014.

Usmernenia umožňujú za určitých podmienok poskytnutie štátnej pomoci na regionálne investičné projekty, ktoré prispievajú k rozvoju dotknutej oblasti.

Komisia musí najmä posúdiť, či pozitívne účinky opatrenia na regionálny rozvoj prevažujú nad negatívnymi účinkami súvisiacimi s narušením hospodárskej súťaže, ktoré môže pomoc spôsobiť.

V rámci investičného projektu sľubuje spoločnosť Duslo investovať 310 miliónov eur. Projekt by mal umožniť zachovanie približne 1 800 pracovných miest v závode a stoviek ďalších pracovných miest v spoločnostiach, ktoré sú dodávateľmi závodu, v jednom z najmenej rozvinutých regiónov EÚ.

Komisia navyše zohľadnila, že podiel Dusla na väčšine relevantných trhoch je navyše nízky, a to aj pri zohľadnení predajov realizovaných jeho materskou spoločnosťou.

Následne dospela k záveru, že pozitívne účinky opatrenia na zamestnanosť a hospodársky rozvoj jednoznačne prevažujú nad akýmikoľvek potenciálnymi negatívnymi účinkami na hospodársku súťaž.

Komisia tiež informovala, že po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií budú ďalšie informácie k dispozícii na webovej lokalite Komisie pre hospodársku súťaž vo verejnom registri prípadov pod číslom veci SA.39009.

Ministra hospodárstva Pavla Pavlisa stanovisko EK potešilo: "Samozrejme, je to v novom roku dobrá správa pre región Šale, vzhľadom na to, že Európska komisia sa odvoláva na rozhodnutie, že je to regionálna pomoc v regióne, ktorý má vysokú mieru nezamestnanosti a životná úroveň je tam nižšia, ako je priemer EÚ," reagoval Pavlis po stredajšom rokovaní vlády.

Otázku štátnej pomoci pre Duslo riešili s bývalým eurokomisárom pre hospodársku súťaž Joaquínom Almuniom aj dvaja slovenskí europoslanci Ivan Štefanec (SDKÚ-DS) a Richard Sulík (SaS). Okrem aspektov hospodárskej súťaže upozorňovali na politický problém možného konfliktu záujmov a nebezpečenstva precedensu udelenia takejto úľavy do budúcnosti.