Komisia požaduje priemyselný mainstreaming

Autor: supakitmod, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

„Do roku 2020 by mal byť podiel priemyslu na HDP Európy vo výške 20 %, no od tohto cieľa je Európa stále veľmi vzdialená,“ uviedol podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani. Členské štáty vyzval, aby uznali zásadný význam priemyslu pri vytváraní pracovných miest a rastu a aby otázky týkajúce sa konkurencieschopnosti priemyslu začlenili do všetkých oblastí politiky.

„Na vytvorenie nových pracovných miest je nevyhnutná okamžitá reindustrializácia a modernizácia nášho hospodárstva. Na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni je potrebný silný záväzok, ktorým sa zabezpečí súdržnosť a prioritizácia všetkých našich nástrojov, ktoré máme k dispozícii,“ dodal Tajani, ktorý je zodpovedný za priemysel a podnikanie.

V oznámení s názvom Za obnovu európskeho priemyslu, Komisia  vyzýva Radu a Parlament k schváleniu opatrení v oblasti energetických, dopravných, vesmírnych a digitálnych komunikačných sietí a k presadzovaniu právnych predpisov na dokončenie vnútorného trhu.

Slabé stránky zásadného odvetvia

Komisia identifikovala aj hlavné výzvy, ktoré bránia rastu priemyslu v Únii. Poukázala na pretrvávajúci slabý domáci dopyt, čo oslabuje domácu základňu európskych firiem a tlmí vzájomný obchod medzi členskými štátmi EÚ.  Biznis prostredie sa síce v EÚ ako celku zlepšilo, ale pokrok nie je rovnomerný.

Nízka zostáva úroveň inovácií a investícií, ktoré sú nevyhnutné pre technologický pokrok podnikov v ústrety globálnej konkurencie. Firmy v Únii zápasia s oveľa vyššími cenami energií než ich konkurenti a musia sa tiež popasovať s dostupnosťou surovín, kvalifikovanej pracovnej sily a kapitálu.

Recesia podľa Komisie zdôraznila význam silného priemyselného odvetvia pre hospodársku odolnosť.  Úloha priemyslu v Európe totiž presahuje rámec výrobného odvetvia a siaha od surovín a energetiky až po podnikateľské služby (napr. logistika), spotrebiteľské služby (napr. záručný a pozáručný servis pre tovar dlhodobej spotreby) alebo cestovný ruch.

Na priemysel pripadá viac než 80 % európskeho vývozu a súkromnej výskumnej a inovačnej činnosti. Takmer každý štvrtý zamestnanec v súkromnom sektore je aktívny v priemysle, pričom každé ďalšie pracovné miesto vo výrobe vytvára 0,5 až 2 pracovné miesta v iných odvetviach.

Podiel výroby na HDP EÚ dosiahol v lete 2013 úroveň 15,1 %. V roku 2012 Komisia stanovila cieľ zmeniť doterajší klesajúci trend v Únii a zvýšiť ho do roku 2020 na 20 %.

Výnimkou z tohto klesajúceho trendu je 5 členských krajín, v ktorých sa podiel výroby na HDP od roku 2007 zvýšil. Ide konkrétne o Holandsko, Nemecko, Litvu, Rakúsko a Slovensko.

Prioritná agenda

Na podporu konkurencieschopnosti navrhla Komisia viacero prioritných opatrení.

Vzhľadom na význam príspevku priemyslu k celkovému výkonu hospodárstva EÚ sa má posilniť začleňovanie konkurencieschopnosti priemyslu do všetkých oblastí politiky.

Má sa maximálne využiť potenciál európskeho vnútorné trhu, a to vytvorením infraštruktúry, úpravou regulačného rámca priaznivého pre podnikanie a inovácie, integráciou kapitálových trhov, zlepšením odbornej prípravy i mobility občanov a tiež dokončením vnútorného trhu so službami.

Na jednotnom trhu i na medzinárodnej úrovni sa má zabezpečiť prístup k energetickým zdrojom a surovinám za prijateľné cen. 

Majú sa lepšie využívať dostupné európske finančné nástroje  vychádzajúc z účinnej kombinácie programov COSME, Horizont 2020, štrukturálnych fondov a vnútroštátneho financovania.

Je treba obnoviť bežné poskytovanie úverov do reálnej ekonomiky,  so zameraním na úvery na inovačné a priemyselné projekty, pričom sa predpokladá strategická úloha Európskej investičnej banky.

Má sa tiež uľahčiť integrácia firiem z EÚ, a najmä malých a stredných podnikov, do globálneho hodnotového reťazca s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť a zabezpečiť prístup na svetové trhy za priaznivejších konkurenčných podmienok.

Otázkou konkurencieschopnosti priemyslu EÚ sa mali lídri EÚ zaoberať na špeciálnom summite v polovici februára. Napokon to bude spolu s návrhom klimaticko-energetického balíka do roku 2030 nosná téma marcového zasadnutia Európskej rady.