Komisia predstavila nápady na riešenie dlhodobej nezamestnanosti

Marianne Thyssenová, (zdroj: Európska komisia)

12 miliónov Európanov si nedokáže nájsť prácu už viac ako rok. Nepomáhajú im ani zlepšujúce sa ekonomické ukazovatele v Európskej únii. „Nemôžeme sa predsa uspokojiť s oživením hospodárstva, ktoré zabúda na také množstvo Európanov,“ povedala eurokomisárka pre zamestnanosť Marianne Thyssenová.

Od roku 2007 sa počet dlhodobo nezamestnaných v únii zdvojnásobil. Európska komisia na túto špecifickú problematiku zareagovala včerajším zverejnením odporúčaní pre členské štáty.

3 kľúčové opatrenia

Odstránenie nezamestnanosti nezávisí iba od rastúcej ponuky pracovných pozícií, k čomu má dopomôcť napríklad Junckerov investičný plán. Komisia preto členské štáty nabáda, aby dlhodobo nezamestnaných zaregistrovali. Ich motiváciou má byť naopak vidina novej práce.

Najneskôr pred koncom 18. mesiaca nezamestnanosti má mať každý uchádzač o prácu k dispozícii individuálne posúdenie svojich potrieb a potenciálu zamestnať sa. Úrady práce by tak mali preskúmať predchádzajúce pozície uchádzača aj jeho možné limity.

Vari najzaujímavejším návrhom je následné uzatvorenie dohody o pracovnej integrácii, ktorá by mala obsahovať individuálny plán návratu. EK vysvetľuje, že taký dokument môže zahŕňať poradenstvo, pomoc pri hľadaní zamestnania, ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu, podporu bývania, dopravy, služby starostlivosti o dieťa a služby zdravotnej starostlivosti alebo rehabilitácie.

Podpora by sa mala poskytovať prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, aby sa zabezpečila jej kontinuita a konzistentnosť. V dohode by sa mali tiež jasne stanoviť práva a povinnosti nezamestnaných osôb a organizácií poskytujúcich podporu.

Návrh Komisie sa presunie na schválenie do Rady EÚ. Po jeho prijatí sa odporúčania začnú realizovať.

Dosah bude rôzny

Na účinnosť opatrení bude mať vplyv už existujúci pracovný trh v jednotlivých členských štátoch. Okrem osobitného prístupu k uchádzačom zaváži aj miera, s akou sa do podporných programov zapájajú súkromné spoločnosti a mimovládni aktéri. Spoluúčasť na financovaní zabezpečí Európsky sociálny fond.

Dlhodobá nezamestnanosť dvojnásobne častejšie postihuje osoby s nízkou kvalifikáciou, cudzincov z tretích krajín, sociálne vylúčené skupiny a osoby s postihnutím. Týka sa viac mužov ako žien a prispieva k nej aj vyšší vek.

Zástupcovia komisie zdôraznili, že kým dlhodobo nezamestnaní tvoria asi polovicu ľudí bez práce, na ich reintegráciu sa zameriava iba 20 % podporných programov.

Slovensko patrí v miere nezamestnanosti (13,2 %) aj pri podiele dlhodobo nezamestnaných na celkovej aktívnej populácii (9,3 %) medzi 5 najhorších krajín EÚ. Viac ako rok bez práce je navyše takmer 70 % nezamestnaných.