Komisia pripravuje novú priemyselnú stratégiu

V októbri predstaví Európska komisia nový dokument, ktorý má stanoviť priority rozvoja priemyselnej politiky v Únii. Základom by mali byť štyri piliere – inovačné investície, lepšie podmienky na trhu, prístup ku kapitálu a zručnosti. Sľubuje si od nej naštartovanie hospodárskeho rastu.

Podľa informácií bruselského EurActivu Komisia navrhne šesť „prioritných akčných línií“. Medzi ne patria čisté výrobné technológie, udržateľná výstavba, ekologické dopravné prostriedky, podpora biovýrobkov, kľúčové technológie (key-enabling technologies – KET) a inteligentné energetické siete.

Sean McGuire, hovorca Konfederácie britského priemyslu, dokument privítal. „Je dôležité, že nová stratégia pozerá na priemysel ako celok a nezameriava sa len na spracovateľský sektor. Významnými hnacími mechanizmami pre budúci rast sú kreatívne technológie a služby naviazané na priemysel,“ uviedol.

Ostatné reakcie zo strany priemyslu sú skôr skeptické. Jeden z predstaviteľov európskeho priemyslu, ktorý si neželal byť menovaný, tvrdí, že „neprináša žiadne prekvapenia, len dáva nový obal tomu, čo tu už bolo“.

Viacero iniciatív sa už objavilo v návrhoch jednotlivých generálnych riaditeľstiev EK, ako napríklad ciele pre rozvoj inteligentných sietí alebo KET, ktoré sa zahŕňajú napríklad mikro- a nano-elektroniku. Za nové opatrenia možno naopak považovať inovačné partnerstvá pre čisté výrobné technológie alebo akčný plán pre udržateľnú výstavbu.

„Je to všetko veľmi pekné, ale čo to presne znamená, sa len ukáže,“ poznamenal nemenovaný zdroj.

Doterajšie sklamania

Nízke očakávania, ktoré dokument vyvoláva, sú podľa odborníkov výsledkom predchádzajúcich neúspechov v oblasti európskej priemyselnej politiky.

„Počas posledných takmer 60 rokov sa priemyselná politika ocitla v úzadí. Napriek tomu, že je jednou zo siedmich vlajkových iniciatív Stratégie Európa 2020, nie sú v tejto oblasti stanovené žiadne špecifické ciele alebo presné ukazovatele,“ konštatuje správa, ktorý vydala Strana európskych socialistov (PES).

Podľa zoskupenia Cercle de l´Industire, ktoré združuje riaditeľov všetkých veľkých francúzskych podnikov, by sa priemyselná politika mala lepšie integrovať do všetkých politických oblastí EÚ a legislatívy. Riešením by podľa nich mohlo byť prijatie jasných cieľov podobných záväzkom 20-20-20, ktoré si EÚ stanovila v klimaticko-energetickej oblasti.

Odkázali pri tom na júlové vyjadrenie komisára pre energetiku Günthera Oettingera. (EurActiv, 17.7.2012)

Komisia by mala dbať aj na lepšiu koordináciu medzi jednotlivými členskými krajinami ale aj v rámci rozdelenia vlastných funkcií. Post komisára pre priemysel a podnikanie by sa mohol zmeniť na „predsedu skupiny komisárov pre priemyselnú politiku“, v ktorej by boli zastúpení napr. komisári pre vnútorný trh, výskum, inovácie a vedu alebo konkurencieschopnosť.