Komisia radí ako zaobchádzať s toxickými aktívami

Pozadie:

Určenie objemu zlých aktív, ktoré kontrolujú banky, je považované za kľúčové, pokiaľ má dôjsť k odblokovaniu úverov a uzdraveniu hospodárstva. Zatiaľ nie je úplne jasné ako zhodnocovať toxické aktíva (spojené s americkými subprime hypotékami) a poškodené aktíva (ktoré pod vplyvom finančnej krízy prestali byť spoľahlivé).

Zlé aktíva budú základom agendy mimoriadneho summitu lídrov EÚ, ktorý zvolalo české predsedníctvo na nedeľu (1. marca) v Bruseli.  

Otázky:

Komisia predložila členským štátom smernicu o tom ako zaobchádzať s toxickými aktívami tak, aby sa straty nezväčšovali. Brusel nechal na rozhodnutie vlád, aby sa rozhodli o tom, akú cestu si vyberú. Či vytvoria „zlú banku“ alebo vytvoria garančný program v rámci ktorého by prevzali potenciálne straty spôsobené poklesom hodnoty aktív. Musia sa však uistiť, že nedôjde k porušeniu pravidiel o hospodárskej súťaži.

„Toto usmerneniu pomôže členským štátom nájsť stratégiu ako pomôcť bankám zbaviť sa zlých aktív. Ak sa nezameriame na túto problematiku, hrozí, že kríza sa predĺži a banky budú ako živé mŕtvoly, neschopné hrať užitočnú rolu v rámci hospodárstva,“ povedal komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy.

Toxické aktíva vzišli z finančných produktov, ktoré sa viažu na americký trh so subprime hypotékami a po krachu sa stali nepredajnými. Banky museli priznať koľko miliárd eur stratili v podobných aktívach. Očakávanie následných strát spôsobilo, že úverový tok bánk sa zastavil a investori začali sektor opúšťať.

Usmernenie Komisie obsahuje spôsoby ako oceňovať aktíva, adekvátnu náhradu v prípade akejkoľvek štátnej podpory a vysvetľuje kedy môže vlády zasiahnuť.

Ostatné opatrenia v návrhu:

  • Koordinovaný prístup pri identifikovaní aktív spôsobilých pre aplikáciu ozdravujúcich opatrení vytvorením kategórií vhodných aktív.
  • Koordinovaný prístup k oceňovaniu aktív, založený na všeobecných princípoch – oceňovanie na základe reálnej hospodárskej hodnoty a nie podľa hodnoty na trhu – a následná implementácia nezávislými expertmi a certifikovanie bankovými regulátormi.
  • Adekvátne zdieľanie nákladov medzi akcionárov, veriteľov a štát.
  • Manažment aktív by mal predchádzať konfliktu záujmov.

 
(EurActiv / Reuters)