Komisia sa vracia k legislatíve REACH

Schváleniu naradenia, ku ktorému prišlo po 4 rokoch v decembri 2006, predchádzala dlhá a  bitka lobistov, v ktorej na seba narazili ekologické združenia spolu so skupinami za ochranu práv spotrebiteľov a zástupcovia chemického priemyslu.

Nariadenie REACH, ktorého cieľom je chrániť spotrebiteľov a životné prostredie pred nebezpečnými chemickými látkami, sa po piatich rokoch chystá Európska komisia preskúmať.

„Myslím, že je to začiatok, veľmi významný začiatok,“ uviedol Jamie Page z Cancer Prevention and Education Society, neziskovej organizácie, ktorá sa zaoberá prevenciou rakoviny.

Viac ako 100 tisíc chemických látok, ktoré sú dnes na trhu by malo podľa nariadenia REACH prejsť testami, ktoré majú preukázať ich nezávadnosť z hľadiska zdravia a vplyvov na životné prostredie.

Napriek veľkým ambíciám bolo doteraz preverených len malé množstvo potenciálne nebezpečných látok. Európska agentúra pre chemické látky (ECHA) sa najprv zamerala na 47 látok, „ktoré vzbudzujú veľké obavy“ (SVHC). Ide o látky, ktoré môžu byť potenciálne karcinogénne alebo môžu mať vplyv na reprodukčnú sústavu.

Podľa Pagea je potenciálne nebezpečných látok ďaleko viac a preverovanie je preto treba urýchliť. „Na trhu je pochopiteľne obrovské množstvo chemikálií – čísla sa pohybujú medzi 80 a 100 tisíc, takže zatiaľ nám ich toľko neubudlo, ale veľa ešte zostáva,“ dodal.

Ekologickí lobisti zo skupiny ChemSec na jar EÚ obvinili, že v prípade látok, ktoré môžu narušiť činnosť vnútorných žliaz (tzv. endokrinné disruptory), nekoná dostatočne rýchlo. ChemSec požaduje, aby k zoznamu látok vzbudzujúcich veľké obavy čo najrýchlejšie pribudlo ďalších 378 látok.

„Kontroverzných produktov je veľa“, súhlasí Page a ako príklad uviedol bisfenol A, ktorého používanie v kojeneckých fľašiach EÚ nedávno zakázala. Page dodal, že podľa niektorých vedcov môže byť bisfenol A nebezpečný aj pri iných využitiach, napríklad ako súčasť povrchu potravinových konzerv.

Niektoré látky sa už podarilo z trhu stiahnuť, ale je otázka, nakoľko je možné tieto látky správne vyhodnotiť“. O prípadnom úplnom zákaze bisfenolu A sa v EÚ stále nerozhodlo.

„Pokiaľ ide o metodológie, ktorými sa zdôvodňuje, prečo tieto látky nestiahnuť z trhu – myslím, že trochu viac transparentnosti by neuškodilo“, dodáva.

Obchodné tajomstvo

Chemický priemysel sa v súčasnej dobe snaží vyhovieť komplexným požiadavkám nariadenia REACH. Zároveň ale bojuje za svoje oprávnené obchodné záujmy. Spoločnosti, ktoré chcú svoje chemické látky predávať si ich najprv musia nechať zaregistrovať u európskej agentúry ECHA so sídlom v Helsinkách. Pri každej z látok musia zverejniť detaily o ich toxicite a agentúra tieto údaje uverejní na svojich webových stránkach.

Jednou zo sporných otázok je, či by údaje o toxicite mali byť skutočne verejné a či by z dôvodu ochrany práv k patentom nebolo lepšie časť informácii ponechať utajené.

Združenie CEFIC, ktoré zastupuje záujmy chemického priemyslu, sa nedávno sťažovalo, že pokiaľ budú vedľa údajov o toxicite figurovať aj mená firiem, ktoré danú látku vyrábajú, budú si z nich konkurenti môcť odvodiť informácie o inovačných stratégiách uvedených firiem.

Podľa mimovládnych organizácií, ktoré bojujú za elimináciu toxických látok, by ale verejnosť mala byť informovaná o tom, aké látky ktorá spoločnosť vyrába. Firmy by tak bolo možné brať na zodpovednosť.

Z revízie, ktorú Komisia chystá na budúci rok (2012) by malo vyplynúť, či niektoré súčasti nariadenia REACH budú meniť, alebo všetko zostane tak ako doteraz.

Niektorí kritici sa sťažujú, že európske orgány sa nesústreďujú na látky, ktoré sú skutočne nebezpečné. Pôvodným zámerom nariadenia REACH je chrániť spotrebiteľov pred nebezpečnými látkami, ale kvôli byrokracii sa vraj nakoniec rieši napríklad toxicita kovov ako je kobalt, s ktorými bežný spotrebiteľ do styku prakticky nepríde.

Revízia by mala mať len obmedzený rozsah. Komplexnejšia by sa totiž podľa zástupcu z Európskej komisie rovnala otvoreniu Pandorinej skrinky. Revízia má byť založená na správe vychádzajúcich zo skúseností s doterajšou implementáciou nariadenia REACH, pričom „zvláštny dôraz sa bude klásť na náklady a administratívnu záťaž a iné vplyvy na inovácie“.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.