Komisia upozorňuje na korupciu pri správe eurofondov

Zdroj: Foto by: Johnny Borrell, http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:Bribe.jpg

Slovensko podľa Komisie čelí opakujúcim sa problémom v oblasti finančného hospodárenia a kontroly, ktoré sa často premietajú do vysokých nákladov na projekty. „Korupcia pri prideľovaní fondov EÚ okrem toho ohrozuje ich efektívne a účinné využívanie," upozorňuje v hodnotiacej správe v rámci Európskeho semestra.

Ďalší tlak na efektívnosť čerpania spôsobuje koniec programového obdobia 2007 – 2013 a finalizovanie projektov, ktoré sa začali neskoro najmä z dôvodu oneskorení verejného obstarávania.

„Slovensko musí v roku 2015 vynaložiť približne 4 miliardy eur, teda zhruba jednu tretinu prostriedkov pridelených na končiace sa obdobie, ak chce fondy plne využiť,“ naznačuje správa. Eurofondy pritom predstavujú veľmi vysoký podiel celkových verejných investícií v štáte v porovnaní s inými krajinami, a to až približne 86 %.

Úrad vlády SR už naznačil, že urýchlene príjme náležité opatrenia. Proces verejného obstarávania má od januára 2016 výrazne stransparentniť pripravovaný zákon.

Pod pochybenia riadiacich orgánov pri overovaní obstarávania sa podľa vlády podpisujú dlhodobá fluktuácia zamestnancov a politický cyklus. Tento stav má pomôcť riešiť nový zákon o štátnej službe a posilnenie administratívnych kapacít pri eurofondoch.

S cieľom obmedziť možnosti korupcie plánuje vláda prijať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý podrobne upraví práva a povinnosti subjektov zapojených do procesu implementácie. Počíta so zavedením nových inštitútov posilňujúcich jeho objektívnosť a transparentnosť.

"Ide o zadefinovanie zákazu konfliktu záujmov osôb v procese implementácie, rozšírenie možnosti dožadovať sa nápravy v prípade neschválenia žiadosti o príspevok, ako aj efektívne zapojenie partnerov dozerajúcich na proces schvaľovania," uviedla pre TASR hovorkyňa podpredsedu vlády pre investície Silvia Belešová.

Finančným podvodom sa včera (11. marec) venoval aj Európsky parlament, ktorý schválil uznesenie, ktoré upozorňuje na zlý stav kontroly nakladania s finančnými zdrojmi EÚ a tiež na nečinnosť vlád jednotlivých členských štátov pri vyšetrovaní podvodov.

Slovenský europoslanec Ivan Štefanec upozornil, že krajinám EÚ trvá veľmi dlho, kým odhalia finančné podvody. "Je neuveriteľné, že priemerný čas medzi výskytom podvodu alebo inej nezrovnalosti v nakladaní s našimi spoločnými peniazmi a odhalením je 2,75 roka. V prípade poľnohospodárstva je to viac ako šesť rokov,“ uviedol Štefanec.

Jediným možným spôsobom ako zastaviť plytvanie a korupciu je podľa neho maximálne zvýšiť mieru transparentnosti všetkých procesov tak, ako to žiada aj uznesenie. To zároveň vyzýva na celý rad opatrení, a to najmä o tresty v podobe zastavenia vyplácania platieb, ale aj posilnenie dohľadu a ochranu oznamovateľov takejto činnosti.

„Členské štáty by si mali sami zvážiť, či je lepšie nechať rozkrádačom voľnú ruku, alebo s prostriedkami nakladať efektívne pre prospech všetkých," zdôraznil Štefanec. A dodal, že Slovensko je, žiaľ, príkladom, ako sa to robiť nemá.

EurActiv.sk/TASR