Komisia vedie protikartelové šetrenie

Krátka správa

V súčasnosti uplatňované praktiky v sektore poisťovníctva môžu mať protikonkurenčný a obmedzujúci charakter. Konštatuje to správa „Sektorové šetrenie v poisťovníctve“ vydaná 25. septembra 2007.

Komisárka zodpovedná za konkurencieschopnosť, Neelie Kroes, povedala: „Komisia berie zlepšovanie činnosti trhu vážne, čo znamená, že musíme preskúmať niektoré zaužívané postupy, či nepoškodzujú spotrebiteľov alebo konkurenciu.“

V súčasnosti je prešetrované opätovné poisťovanie a poistenie so spoluúčasťou. Komisia tvrdí, že terajšie praktiky môžu viesť k neodôvodnenému zvyšovaniu poistného pre klientov zaoberajúcich sa najrizikovejšími komerčnými aktivitami. Komisia už v minulosti vyzvala sektor, aby preskúmal a prípadne pozmenil praktiky, pretože ak sa tak neudeje, poisťovne môžu čeliť vyšetrovaniu.

Ďalšou otázkou je nedostatočná miera transparentnosti v poistení, ktoré je uzatvárané prostredníctvom sprostredkovateľov. Jednotliví brokeri sú honorovaní v závislosti od uzatvorených poistných zmlúv. Môžu sa tak nachádzať v konflikte záujmov a ponúkať drahšie poistné produkty s cieľom dosiahnuť väčší osobný zisk. V konečnom dôsledku sa tak môže zúžiť výber poistných produktov poskytovaných najmä malým a stredným podnikateľom. Komisia sa vyjadrila, že táto agenda bude vzatá v úvahu pri revízii Smernice o sprostredkovanom poistení, čo prebieha práve teraz.

Komisia nevylúčila ani zrušenie blokovej výnimky, ktorá poisťovniam zaručuje, že sa k nim pristupuje inak ako sa pristupuje k subjektom z iných komerčných sektorov. Výnimka vstúpila do platnosti v roku 2003 a jej platnosť uplynie v roku 2010. Otázkou pre Exekutívu zostáva, či sú takéto špecifické pravidlá „stále nevyhnutné.“

Poisťovnícka federácia CEA sa pre agentúru Reuters vyslovila v prospech zachovania blokovej výnimky tvrdiac, že tieto pravidlá, ktoré okrem iného upravujú poskytovanie informácií o trhu, sú stimulom pre príchod nováčikov do sektora.