Komisia zaostrila na distribúciu tovarov a služieb

Navrhované pravidlá by mali nahradiť existujúce, ktoré vypršia v máji 2010. Nariadenie Komisie o skupinovej výnimke č. 2790/1999 zabezpečuje, že na dohody o dodávkach a distribúcii v súlade s jeho ustanoveniami sa vzťahuje výnimka zo zákazu obmedzujúcich obchodných postupov ustanovených v Zmluve o ES.

Podľa nového návrhu – ak majú vertikálne dohody využívať skupinovú výnimku, mala by sa horná hranica podielu na trhu vo výške 30 % vzťahovať nielen na dodávateľov (ako to platí v súčasnosti), ale aj na odberateľov. Komisia dala zainteresovaným stranám čas do 28. septembra, aby pripomienkovali jej návrhy.

Zmeny berú do úvahy rastúcu popularitu nákupu tovarov a služieb cez internet a zvyšovanie trhového vplyvu veľkých distribútorov.  „Konkurencieschopná a efektívna distribúcia je pre spotrebiteľov a naše hospodárstvo veľmi dôležitá,“ píše sa v stanovisku komisárky zodpovednej za hospodársku súťaž Neelie Kroesovej.

Pokiaľ ide o predaj on-line Komisia navrhuje prístup, ktorý v „on-line kontexte podrobnejšie rozlišuje medzi predajom ako výsledkom aktívneho marketingu a predajom ako výsledkom iniciatívy spotrebiteľa (t. j. medzi aktívnym a pasívnym predajom), a ktorý vysvetľuje, ako sa v zrevidovanom nariadení riešia podmienky internetového predaja, napríklad požiadavka uložená zo strany dodávateľa distribútorovi, aby mal pred začatím predaja na internete „kamenný“ obchod“.

Experti tvrdia, že navrhované pravidlá ujasňujú existujúci rámec pre online predajcov akými sú eBay či Amazon.com, ktorí majú často problémy s majiteľmi značiek snažiacich sa ochrániť ich imidž a exkluzivitu. EBay tvrdí, že skupiny ako LVMH chcú zachovať prísne obmedzenie distribúcie ich tovaru mimo vlastnej predajnej siete.

„Najdôležitejším elementom, návrhu je propagácia internetového predaja. Špecifikuje, že akýkoľvek internetový predaj je pasívny a akákoľvek snaha zabrániť mu, bude považovaná za narušenie pravidiel o hospodárskej súťaži,“ povedal Jose Rivas, odborník na antitrustové právo.

Návrh však stále obsahuje veľa viacznačností, ktoré by mohli byť v prospech niektorých firiem, povedal Thomas Vinje, antitrustový právnik. „Komisia stále presadzuje tú líniu, v rámci ktorej musí byť každému distribútorovi umožnené používať internet na propagovanie alebo predaj produktov, no niektoré aspekty tohto prístupu neodrážajú komerčnú realitu,“ tvrdí Vinje.

„V praxi bude pre distribútorov veľmi ľahké využívať diery v limitoch obmedzujúcich ich teritoriálne distribučné práva a tak využitím webu predávať tovar mimo ich vymedzených území.“

(EurActiv / Reuters)