Komisia žiada, aby štáty mladým nezamestnaným garantovali prácu

Nezamestnaní pred úradom práce v Španielsku, Zdroj: TASR/AP Photo/Arturo Rodriguez

Balík odporúčaných opatrení sa týka zavedenia nástroja Záruka pre mladých, cez ktorý majú členské štáty zabezpečiť, aby mladí do 25 rokov do štyroch mesiacov od skončenia školy či strate práce dostali novú kvalitnú pracovnú ponuku či priestor pre ďalšie vzdelávanie alebo stáž.

Podporou zo strany Komisie majú byť eurofondy, výmena osvedčených postupov medzi členskými štátmi, monitorovanie programu a organizovanie informačných kampaní. Pokiaľ ide o prostriedky EÚ, ich využívanie sa má zefektívniť v prípade krajín, ktoré ich nevedia čerpať a zároveň sa budú presúvať na tvorbu pracovných miest.

Komisia v rámci opatrení ďalej odporúča skvalitnenie schém pre stáže či už doma alebo v zahraničí, budovanie povedomia o voľných pracovných miestach a možnostiach pre štáže, rekvalifikáciu a ďalšie vzdelávanie či vytváranie partnerstiev medzi firmami, štátnymi orgánmi, odbormi a centrami pre mladých. Úrady práce by okrem toho mali byť schopné poskytovali služby a poradenstvo šité na mieru každého uchádzača.

Slovensko – eurofondy, stáže a mobilita

Nezamestnanosť mladých je veľkým problémom aj na Slovensku. V roku 2011 dosahovala 33,5 %. V priebehu tohto roka mierne klesla a v septembri 2012 bola na úrovni 28,4 %.

Napriek realokácii nevyužitých eurofondov, ku ktorej došlo na podnet Európskej komisie, podpore aktívnej politiky trhu práce cez opatrenia na podporu mladých absolventov, podpore zakladania živností či pracovnej mobility cez príspevok na cestovanie a presídlenie, exekutíva Slovensku stále vyčíta viaceré slabiny.

Národná legislatíva podľa nej dostatočne nemotivuje firmy, aby prijímali stážistov. Zároveň nie sú využívané granty na medzinárodnú pracovnú mobilitu a slovenské firmy tiež neponúkajú možnosti stáži pre študentov z iných členských štátov.

Komisia však tiež upozorňuje, že hospodárske náklady nezačlenenia mladých ľudí presahujú 150 miliárd eur ročne. V niektorých krajinách (Maďarsku, Poľsku či Taliansku) predstavujú viac ako 2 % HDP. „Prínos z vyhnutia sa týmto hospodárskym nákladom teraz a v budúcnosti jasne prevažuje nad fiškálnymi nákladmi navrhovaného nástroja Záruka pre mladých,“ zdôraznila európska exekutíva.