Komisia: Zmena legislatívy pre štátnu pomoc v agrosektore

poľnohospodárstvo, spoločná poľnohospodárska politika, CAP, eurofondy, rozvoj vidieka, MPSR

Krátka správa

14 mesiacov po zverejnení oznámenia Komsie „o zjednodušení a zlepšení právnej úpravy Spoločnej poľnohospodárskej politiky“ sú na stole viaceré konkrétne legislatívne návrhy. Prvé zmeny odsúhlasené začiatkom decembra (6. decembra 2006) sa týkajú pravidiel štátnej pomoci pre poľnohospodárov.

Komisia prijala nové právne predpisy ohľadne poskytovania štátnej pomoci v poľnohospodárskom sektore a týkajú sa dvoch častí:

  • nariadenia o výnimke, ktorým sa členským štátom povoľuje, aby pri dodržaní určitých podmienok už nemuseli notifikovať štátnu pomoc poskytovanú malým a stredným podnikom, ktoré pôsobia v oblasti poľnohospodárskych produktov,
  • usmernenia, ktoré dopĺňajú nariadenie o nové pravidlá pre notifikovanú pomoc.

Tieto dva dokumenty pokrývajú obdobie 2007-2013 a  majú byť v súlade s politikou rozvoja vidieka a prispieť k zjednodušeniu legislatívy týkajúcej sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP / CAP). V oblasti spracovania a uvádzania poľnohospodárskych produktov na trh sa bude poskytovanie štátnej pomoci odteraz riadiť ustanoveniami pre štátnu pomoc v odvetví priemyslu.

V prvej časti ide o nariadenie o výnimke, ktorá členským štátom umožňuje, aby pri dodržaní určitých podmienok nemuseli informovať o štátnej pomoci poskytnutej malým a stredným podnikom. To umožní sa rýchlejšie poskytovanie podpory poľnohospodárom, čo je dôležité v prípade strát spôsobených nepriaznivými klimatickými podmienkami alebo chorobami zvierat či rastlín.

Druhá časť stanovuje nové pravidlá pre oznamovanú štátnu pomoc. V legislatíve sa rušia pokyny pre štátnu podporu na reklamu a na testy „choroby šialených kráv“ (bovinnej spongiformnej encefalopatie – BSE), uhynuté zvieratá a odpady z bitúnkov a rušia sa predpisy pre poskytovanie podpory formou úverov.

Novozavedené kategórie podpory sú:

  • pomoc zameraná na dodržiavanie noriem,
  • pomoc Natura 2000,
  • pomoc určená na platby stanovené v smernici o vodnej politike,
  • pomoc na oslobodenie od spotrebnej dane stanovenej v smernici o zdanení energetických produktov a elektriny
  • pomoc pre lesné hospodárstvo

V platnosti zostáva nariadenie de minimis umožňujúce členským krajinám poskytovať podporu, ktorá sa za presne určených podmienok nepovažuje za štátnu, ak neprekročí sumu 3 000 eur na 3 roky a poľnohospodára.

Komisárka Mariann Fischer Boel vyjadrila spokojnosť z nových právnych predpisov: „Vďaka tomu, že ide o rámec, ktorý je koherentný s rozvojom vidieka, tento nový regulačný rámec poskytne poľnohospodárskemu sektoru efektívny a stabilný nástroj, ktorý umožní harmonický vývoj v rámci stanoveného obdobia. Okrem toho, možnosť výnimky určitých typov štátnej pomoci v poľnohospodárskej oblasti bude skutočnou pomocou hlavne v prípade, keď sa poľnohospodári ocitnú v situácii skutočnej núdze“. Komisia začala takto postupne uplatňovať svoju politiku, ktorú zverejnila 19. októbra 2005 v oznámení „o zjednodušení a zlepšení právnej úpravy Spoločnej poľnohospodárskej politiky“.