Komisiu nútia zovšeobecniť návrh smernice o pôde

Komisia iniciovala rámcovú smernicu o pôde už v septembri 2006 ako súčasť stratégie ochrany pôdy. Európsky parlament jú prijal v prvom čítaní v novembri 2007 a odvtedy je rukojemníkom národných delegácií. Postupne sa o zhodu snažilo portugalské, francúzske a aj české predsedníctvo, no bez úspechu. Česi v júni 2009 vydali správu o pokroku s opisom problematických častí, ktoré brzdia politickú dohodu.

Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko a Veľká Británia znovu vyslovili svoj nesúhlas s navrhovaným textom. Stalo sa tak po tom, čo sa španielske predsedníctvo v Rade EÚ pokúšalo spor konečne uzavrieť.

Nemenovaný diplomat EurActiv-u prezradil, že hlavnými prekážkami dohody je spôsob identifikácie oblastí s kontaminovanou pôdou a následne citlivého a finančne efektívneho systému revitalizácie takejto zeminy. Politický tlak na zlepšenie ochrany pôdy rastie aj v súvislosti so schopnosťou pôdy absorbovať molekuly uhlíka, čo pomáha v boji proti klimatickým zmenám.

Nový komisár pre životné prostredie Janez Potočnik počas svojho vypočutia vyhlásil, že presadenie smernice je jeho prioritou. Nutnosť zlepšiť ochranu pôdy už viackrát zdôraznil aj Európsky parlament. Vlani prijal uznesenie o „probléme znehodnocovania pôdy, najmä v na juhu Európy. V tomto texte europoslanci žiadajú Radu a Komisiu, aby preskúmali možné spôsoby obnovy znehodnotenej pôdy.

Aj keď španielske predsedníctvo očakáva, že k politickej dohode ministri životného prostredia dospejú 15. marca, nemenovaný diplomat upozornil, že existuje len veľmi malá nádej na pokrok. Hoci Komisia svoje legislatívne návrhy sťahuje len veľmi zriedka, niektoré krajiny sa začínajú pýtať, prečo exekutíva neprehodnotí obsah navrhovanej smernice. Dokument by bol priechodnejší, kebyže nie je taký detailný. Mnohí tvrdia, že by sa v tomto ohľade mal uplatniť princíp subsidiarity. Konkrétne Nemecko a Veľká Británia tvrdia, že by EÚ nemala vydávať smernice, ktoré by mohli zasahovať do vnútroštátnej legislatívy.