Koniec oneskoreným platbám?

foto: flickr, zdroj: maD girl

Štátne a súkromné podniky budú musieť splatiť faktúry svojim dodávateľom najneskôr 30 dní od poskytnutia služby či zakúpenia tovaru. Európsky parlament schválil smernicu, ktorá má malým a stredným podnikom pomôcť prekonať problémy s meškajúcimi platbami. Cieľom je posilniť solventnosť firiem, inovácie a pracovný trh.

„Táto smernica prispeje k vzniku novej platobnej kultúry. Zamerali sme sa na zabezpečenie toho, aby sa rešpektovali práva malých podnikov, s cieľom zlepšiť tok finančných prostriedkov a vytvoriť lepšie prostredie pre investície zamerané na tvorbu nových pracovných miest,“ uviedla spravodajkyňa Barbara Weilerová

Ak zmluva neurčí inak, bude platiť všeobecná 30-dňová lehota. Po zmluvnej dohode oboch zainteresovaných strán sa môže predĺžiť na 60 dní. Viac ako 60-dňová lehota bude možná len v prípade, že nebude príliš nespravodlivá voči podniku, ktorému peniaze dlhujú.

V prípade orgánov štátnej a verejnej správy tiež platí 30-dňová doba splatnosti. Avšak Parlament presadil, aby sa táto lehota nedala v žiadnom prípade predĺžiť na viac než 60 dní. Výnimku budú mať verejné orgány poskytujúce zdravotnú starostlivosť. Vlády si budú môcť vybrať lehotu na splácanie pohľadávok, nebude to môcť však byť viac ako 60 dní.

Parlament okrem toho presadil, aby neplatiči čelili zákonnej úrokovej sadzbe vypočítanej z referenčnej úrokovej sadzby zvýšenej o aspoň 8 %. Podniky budú mať v okamihu, keď sa úrok z omeškania stane platným, od dlžníka nárok na 40-eurovú kompenzáciu na náklady spojené s vymáhaním pohľadávky.

Smernicou sa teraz bude zaoberať Rada. Ide však už len o formálne odsúhlasenie, keďže s Parlamentom sa už na znení dohodla. Nová legislatíva vstúpi do platnosti 20 dní po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty následne dostanú na implementáciu nových pravidiel 2 roky. „Od januára 2011 by členské štáty mali začať preberať smernicu do svojich právnych predpisov,“ uviedla Weilerová. .